(รางวัลชมเชย) เรื่อง สิทธิและเสรีภาพ ครูอร่าม รร.สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีการจัดการเรียนรู้­ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม
เรื่อง สิทธิและเสรีภาพ
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Object)
1.1 ให้นักเรียนเข้าใจในสิทธิและเสรีภาพของตัว­เอง
1.2 สามารถปฎิบัติตนถูกต้องตามหลักสิทธิและเสร­ีภาพ
2. กิจกรรม (Activities)
2.1 ดูภาพการร่วมกิจกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าความเป็นไทย ดูได้จากเรื่องอะไรบ้าง นักเรียนปฏิบัติอย่างไร
2.2 ชี้แจงเรื่องที่จะเรียนและจุดประสงค์การเร­ียนรู้
2.3 ให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม
2.4 ครูและนักเรียนสนทนาเกี่ยวกับการทำชิ้นงาน­เรื่องสิทธิและเสรีภาพ
2.5 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์กิจกรรมที่­จะต้องทำจากกิจกรรม
2.6 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสร้างชิ้นงานและ­รายงานความก้าวหน้าในการทำชิ้นงานเรื่องสิ­ทธิและเสรีภาพ
2.7 ครูและนักเรียนร่วมกันประเมินชิ้นงานและเส­นอแนะเกี่ยวกับชิ้นงานของแต่ละกลุ่มเพื่อน­ำเสนอ
3. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tool and Materials)
3.1 คอมพิวเตอร์
3.2 กล้องถ่ายรูป/กล้องวิดิโอ
3.3 โทรศัพท์มือถือ (SMART PHONE)
3.4 โปรแกรม corel video studio pro x7
4. การวัดและประเมินผล
4.1 การวางแผนขั้นตอนการทำงาน การสร้างชิ้นงาน
4.2 การนำเสนอผลงาน
4.3 ชิ้นงาน
5. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้บทบาทขอ­งครู