(รางวัลเหรียญทอง) เรื่อง Past Simple Tense วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้น ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ม.ราชภัฏเพชรบุรี

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PBL

https://drive.google.com/file/d/0B3bOFGMBVrXhLUc2QzV3WVc5anM/view?usp=sharing

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
เรื่อง Past Simple Tense วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้น ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1

จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objectives)
เพื่อให้นักศึกษา
1. อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของ Past Simple Tense ได้
2. แยกแยะคำกริยาในรูปอดีตกาลจากเนื้อเรื่องได้
3. แต่งนิทานโดยใช้รูปประโยค Past Simple Tense ได้
4. นำเสนอนิทานที่แต่งขึ้นโดยใช้สื่อต่าง ๆ ได้
5. ศึกษาโครงสร้างประโยคคำถามใน Past Simple Tense และนำมาแต่งประโยคคำถามจากเนื้อเรื่องได้

กิจกรรม (Activities)
ชั้นเกริ่นนำ
1. ผู้สอนแจกบัตรคำกริยาให้นักศึกษาทุกคน
2. นักศึกษานำคำเหล่านั้นมาติดบนกระดานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ คำกริยาช่องที่ 1 และคำกริยาช่องที่ 2
ขั้นสอน
1. นักศึกษาดู VDO Clip เกี่ยวกับการเปลี่ยนคำกริยาช่องที่ 1 ให้เป็นช่องที่ 2
2. ครูให้นักศึกษามีโอกาสโยกย้ายคำกริยาที่ติดไว้บนกระดานได้หากผิดพลาด
3. นักศึกษาช่วยกันสรุปรูปแบบการเปลี่ยนคำกริยาช่องที่ 1 เป็นช่องที่ 2 ว่ามีกี่กลุ่ม ซึ่งได้แก่
1) กริยา Regular Verb
1.1) เติม –ed ในกริยาปกติ
1.2) เติม –d เมื่อกริยาลงท้ายด้วย –e
1.3) เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม –ed (ไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i หาก) หน้า y เป็นสระ
1.4) เพิ่มพยัญชนะท้ายอีก 1 ตัวแล้ว เติม –ed ในกรณ์ที่เสียงสั้น สระตัวเดียวและ พยัญชนะตัวเดียว
2) กริยา Irregular Verb
4. ครูนำเสนอโครงสร้างประโยคบอกเล่า
ขั้นฝึกปฏิบัติ
1. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มละ 6-7 คน
2. นักศึกษาดูวีดิโอคลิป Puppet Show เรื่อง Mercury and the Wood Cutter
3. นักศึกษาเข่งขันกันเขียนคำกริยาในรูปอดีตให้ได้มากที่สุด
4. นักศึกษาแต่งประโยคบอกเล่ากลุ่มละ 4-5 ประโยค
5. นักศึกษานำประโยคที่ตนเองแต่งขึ้นสลับกับเพื่อนกลุ่มอื่นๆเพื่อช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
6. ครูให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประโยคที่แต่ละกลุ่มตรวจ
ขั้นผลิต
1. ครูผู้สอนแจกใบงานให้นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาทำโครงงาน ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1 เลือกนิทานหรือเรื่องที่ชื่นชอบแต่งประโยคในรูปอดีดเพื่อเล่าเรื่องนิทาน ความยาวของเนื้อเรื่องให้ เหมาะสมกับการแสดงเวลา 4-7 นาที
1.2 ศึกษาโครงสร้างประโยคคำถามในรูปอดีต และแต่งประโยคคำถามจากเนื้อเรื่อง (นักศึกษาควรนำประโยคคำถามมาให้อาจารย์ดูก่อน)
1.3 ทำ Puppet ตามตัวละครในเนื้อเรื่องที่เลือก ฝึกและจัดซ้อมแสดง
1.4 ถ่ายวิดีโอเพื่อให้เพื่อได้ศึกษา
2. นักศึกษาดูผลงานของเพื่อนพร้อมแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง

เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)
1. วีดีโอคลิป เรื่อง Past Simple Tense
2. ตัวอย่าง Puppet Show
3. ตัวอย่างเนื้อเรื่อง Aesop Fable
4. ใบงาน เรื่อง โครงงาน Short Story Puppet Show
การวัดและการประเมินผล
1. ประเมินจากการตอบคำถามในชั้นเรียน
2. ประเมินจากการแต่งประโยคโดยใช้ Past Simple Tense
3. ประเมินจากใบงาน
4. การนำเสนองาน Puppet Show
5. ประเมินจากเรื่องสั้นที่แต่งขึ้น

บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้
ภายหลังจากที่เรียนเรื่อง Past Simple Tense จาก VDO Clip นักศึกษาสามารถ
อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของ Past Simple Tense ได้ แยกแยะคำกริยาในรูปอดีตกาลจากเนื้อเรื่องได้
แต่งนิทานโดยใช้รูปประโยค Past Simple Tense ได้ นำเสนอนิทานที่แต่งขึ้นโดยใช้สื่อต่าง ๆ ได้ แต่งประโยคคำถามจากเนื้อเรื่องได้ แต่นักศึกษายังมีปัญหาในการออกเสียง –ed ดังนั้นครูจึงต้องเน้นเรื่องการอ่านออกเสียงเพิ่มเติม

ข้อมูล เพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดีโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนิน การได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)

รายชื่อเจ้าของผลงาน
ชื่อ-นามสกุล นางตรีนุช สุนทรวิภาต
สอนสาขา/โปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ 081-3626281 e-mail treenoot10@gmail.com