resize อบรม โปรแกรม Specech Viewer III และ TSA -โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     คณะทำงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ ได้อบรมทบทวนและให้ความรู้เรื่องโปรแกรม Specech Viewer III และ TSA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการฝีกและแก้ไขการพูดให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องในการเปล่งเสียงพูดให้กับคณะครูของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีและโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสมชาย บ้านไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ

Facebook | คลิก