resize ข่าว ไม้เท้าอัจฉริยะ” ฝีมือ นร.เมืองร้อยเอ็ด บอกอันตรายผู้พิการสายตา 3 ระดับ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี