resize การอบรมครูในพื้นที่นำร่องโครงการ "ไอซีทีเพื่ออการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายชอบ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล" - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

หลักสูตรOnline