resize การจัดการศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ต้องขัง - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การจัดการศึกษาวิชาชีพคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรอาชีวศึกษาให้แก่ผู้ต้องขัง

ผู้ต้องขังที่เข้าร่วมอบรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน (ณ มกราคม 2558) มีผู้ต้องขังที่สำเร็จหลักสูตรวิชาชีพคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรระยะสั้น - ระยะยาว) จำนวน 10,437 คน และผู้ต้องขังที่สำเร็จหลักสูตรอาชีวศึกษา (ระดับ ปวช. ปวส.) จำนวน 11,030 คน รวมทั้งสิ้น 21,467 คน

โครงการเทคโนโลยีบัณฑิต

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ
กรมราชทัณฑ์ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาระดับอุดมศึกษา ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ต้องขังที่ศึกษาต่อและสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้มี
55 คน (ข้อมูลตั้งแต่ พ.. 2551 ถึงเดือนมกราคม พ..2557)

ลำดับ

เรือนจำ/ทัณฑสถาน

ปี 2551-2557

รวมทั้งสิ้น

 

 

ชาย

หญิง

 

1

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง

15

-

15

2

ทัณฑสถานหญิงกลาง

-

13

13

3

เรือนจำกลางคลองเปรม

23

-

23

4

ทัณฑสถานนครราชสีมา

-

1

1

5

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

1

-

1

6

เรือนจำกลางสงขลา

1

-

1

7

เรือนจำอำเภอนางรอง

1

-

1

 

รวม

41

14

55

โครงการไอทีเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง

     โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างที่อยู่ในที่คุมขัง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างรายได้และคุณค่าต่อตนเอง และนำความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้รับระหว่างต้องโทษ ไปประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษได้ อ่านต่อ