resize กิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าโครงการ “แม่ขนุน : การพัฒนาและขับเคลื่อน One Platform ส่งเสริมการซื้อ-ขายสินค้าและบริการ” - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าโครงการ “แม่ขนุน : การพัฒนาและขับเคลื่อน One Platform ส่งเสริมการซื้อ-ขายสินค้าและบริการ” ต่อยอดจากโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. และเรือนจำ/ทัณฑสถาน วันที่ 25 – 26 มกราคม 2566(ออนไลน์)มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของปี 2565 และวางแผนดำเนินงานปี 2566 ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ของโรงเรียน เพื่อการขายออนไลน์และให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้า กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้ารวมกิจกรรม 57 คน (ครู 24 คน, นักเรียน 22 คน, เจ้าหน้าที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน 11 คน) facebook = คลิก

โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.

      เนื่องจาก โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านอาชีพ ดูทั้งหมด