resize หนังสือเผยแพร่: ไอทีการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี