resize งาน Show & Share 2017 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 2017 - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

           ในปีนี้ งาน Show & Share 2017 : สิ่งประดิษฐสมองกลฝังตัว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 420 คน จาก 46 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน ทสรช. (ครู-นักเรียน 245 คน, 24 แห่ง),
โรงเรียนพระปริยัติธรรม (ครู-สามเณร 98 คน/รูป, 13 แห่ง), โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ครู-นักเรียน 5 คน, 1 แห่ง),
โรงเรียนราชินี (ครู-นักเรียน 18 คน, 1 แห่ง) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ (อาจารย์-นักศึกษา 35 คน, 7 แห่ง) เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

ค่าย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ได้รับรางวัลเด่น

กิจกรรมสร้างชิ้นงาน 3 มิติ ด้วย 3D-Printer

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 ทีม (40 คน) 

- นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 1 ทีม (2 คน)

- นักเรียน 15 ทีม (30 คน)

- สามเณร 3 ทีม (16 รูป)

- นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาฯ 2 ทีม (4 คน)

กลุ่มรางวัลเหรียญทอง จำนวน 5 กลุ่มคือ

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

2) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

3) โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” จ.นครนายก

4) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จ.กระบี่

5) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

การประกวดสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 ทีม (40 คน) 

- นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 11 ทีม (33 คน)

- นักเรียน 53 ทีม (154 คน)

- สามเณร 19 ทีม (87 รูป)

- นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 1 ทีม (3 คน)

1) ระดับอุดมศึกษา

- รางวัลชนะเลิศ : โครงงานเครื่องเจาะและกัด

แผ่นวงจรพิมพ์ด้วย ซี เอ็นซี ขนาดเล็ก

2) ระดับมัธยมศึกษา

- รางวัลชนะเลิศ : โครงงานระบบเปิด-ปิดไฟฟ้าด้วยสมาร์ทโฟน

จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ จ.ลำปาง

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โครงงานไม้เท้าอำนวย

ความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตา 

จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โครงงานระบบเตือนภัยผู้บุกรุก

จากโรงเรียนพระปริยัติศาสนาภิพัฒน์วัดเมืองราม จ.น่าน

การแข่งขันหุ่นยนต์ BEAM วิ่งจับเส้น

ผู้เข้าร่วม 78 ทีม (146 คน)

- นักเรียน 43 ทีม (86 คน)

- สามเณร 18 ทีม (36 รูป)

- นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 2 ทีม (4 คน)

1) รางวัลชนะเลิศ : ทีม CG16 

จากโรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีม A60 

จากโรงเรียนบ้านนา“นครนายกพิทยาคม” จ.นครนายก

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 :

- ทีมดอนมงคล 2 จากโรงเรียนวัดดอนมงคลฯ จ.น่าน

-ทีม RPK24/1 จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24จ.พะเยาผลงานนักเรียน ทสรช.
ผลงานสามเณรผลงานนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม