resize ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     ด้วยศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารีเป็นพื้นที่ห่างไกลและประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน ในปี พ.ศ. 2551 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และะเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ได้นำแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตจากต้นแบบสายการผลิตประยุกต์ใช้งานแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าแก่ศูนย์การเรียนในถิ่นทุรกันดาร  .....อ่านต่อ.....

กิจกรรม : solar cell ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทยภูเขา

ดูทั้งหมด

ลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตาม ความก้าวหน้า การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพด้วยการประยุกต์ใช้ไอซีที เรื่อง: การออกแบบแบรนด์สินค้า การโฆษณา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

ลงพื้นที่เพื่อนิเทศติดตาม ความก้าวหน้า การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพด้วยการประยุกต์ใช้ไอซีที เรื่อง: การออกแบบแบรนด์สินค้า การโฆษณา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

2563-07-31 |