resize เข้าสำรวจพื้นที่โรงเรียน ตชด.บ้านแม่จันทะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง และศูนย์การเรียน ตชด. บ้านวะกะเลโค๊ะ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

      เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายบรรจง ลายมะนะตา รองผู้อำนวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าสำรวจพื้นที่โรงเรียน ตชด.บ้านแม่จันทะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง และศูนย์การเรียน ตชด. บ้านวะกะเลโค๊ะ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อประชุมวางแผนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าผสมผสานและโทรมาตร สำหรับการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน และระบบให้บริการการพบแพทย์ทางไกลในถิ่นทุรกันดาร โดยมี พ.ต.ท. เทพ มงคล รอง ผกก. ตชด.34. ด.ต.สมดุลย์ โพอ้น รักษาการครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านแม่จันทะ ด.ต.ประจิม ปิ่นปัก ครูใหญ่ ศกร.ตชด.บ้านวะกะเลโค๊ะ เข้าร่วมประชุมและวางแผนในครั้งนี้ด้วย

Facebook | คลิก