resize สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "ห้องสมุดพร้อมปัญญา" เรือนจำพิเศษมีนบุรี วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จลงจากห้องสมุดพร้อมปัญญา เพื่อทอดพระเนตรห้องเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ การฝึกวิชาชีพการประกอบอาหารคาว-หวานของผู้ต้องขัง ห้องเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV) ห้องเรียนผู้ไม่รู้หนังสือ และห้องฝึกวิชาชีพช่างสิบหมู่ จากนั้น ผู้แทนผู้ต้องขังทูลเกล้าฯ ถวายผลงานการฝึกวิชาชีพ “ลงรักปิดทอง” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถุงของขวัญแก่ผู้แทนผู้ต้องขังชาย –หญิง จำนวน 2 ราย

ติดต่อได้ที่ 
       ฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
       โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 8189
   

ขอขอบคุณ

ภาพประกอบ : สํานักข่าวไทย TNAMCOT

โครงการไอทีเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง

     โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างที่อยู่ในที่คุมขัง ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อสร้างรายได้และคุณค่าต่อตนเอง และนำความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ที่ได้รับระหว่างต้องโทษ ไปประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษได้ อ่านต่อ