resize พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย เรื่อง บัตรภาพคำศัพท์พหุภาษาเพื่อพัฒนาการอ่านและเขียนไทยให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ออกอากาศ เมื่อวันที่ 1 เมษายน. 2020 เวลา 20.15 น. ช่อง 9

เครดิตโดย nstdachannel.tv

link original : คลิก

     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. ดำเนิน “โครงการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน ด้วยบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษา” ในโรงเรียนโสตศึกษานำร่อง 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน

โดยได้จัดทำสื่อบัตรภาพคำศัพท์พหุภาษา ในการสอนอ่านและเขียนภาษาไทย ที่มีรูปภาพประกอบจำนวน 2000 คำ และมีคิวอาร์โค้ดเชื่อมต่อไปยังวิดีโอการสะกดนิ้วมือ และท่าภาษามือของคำศัพท์บนบัตรภาพ นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน สามารถเรียนรู้การอ่านและเขียนคำศัพท์ ผ่านการใช้แท็บเล็ต อ่านคิวอาร์โค้ดบนบัตรภาพคำศัพท์ เพื่อแสดงผลเป็นวิดีโอภาษามือให้เข้าใจได้ง่าย และเรียนด้วยตนเองได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ

จากการเรียนการสอนที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละของการอ่านและเขียนคำศัพท์เพิ่มขึ้น รวมทั้ง สามารถเรียนรู้คำศัพท์ได้เร็วขึ้น และมีความจำที่คงทนขึ้น