resize พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ประยุกต์ใช้ไอซีทีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโครงการ - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ออกอากาศ เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 60 เวลา 20.15 น. ช่อง 9

เครดิตโดย nstdachannel.tv

link original : คลิก

            มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. ส่งเสริมให้ครูได้จัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีให้กับนักเรียน โดยได้จัดอบรมพัฒนาครูและนักศึกษาครูให้รู้แนวทางการทำกิจกรรม และเลือกตัวอย่างที่น่าสนใจจัดทำเป็น Digital Storytelling เผยแพร่ในเว็บไซต์ ตลอดจนจัดทำบทเรียนบนระบบ MOOC เพื่อให้ครูเข้ามาเรียนรู้ แล้วนำไปประยุกต์ใช้กับผู้เรียนของตนต่อไป

            โดยการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที มีหัวใจสำคัญคือ เรียนรู้โดยการสร้างชิ้นงานและเลือกใช้เทคโนโลยีหรือไอซีทีที่เหมาะสม มาเป็นเครื่องมือของผู้เรียน ทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ทำงานร่วมกัน มีการวางแผนงาน ได้รู้จักการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกับเพื่อน จนได้ชิ้นงานออกมาตามแบบแผนที่วางไว้ เกิดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหา และเกิดทักษะที่จำเป็นในศตรวรรษที่ 21 ได้แก่ การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี

โครงการการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที (Project based-Learning using ICT)

       “กล่าวกันว่า ขณะนี้และต่อไปข้างหน้า สถานที่ต่างๆ ในโลกจะเข้าใกล้กันมากขึ้น ที่กล่าวเช่นนี้ไม่ใช่สาเหตุเพราะเปลือกโลกหดเข้ามาใกล้กัน แต่ว่าเกิดจากความรวดเร็ว...  ดูทั้งหมด