Currently browsing category

ประเภทนักศึกษาครู 61

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PBL การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามเเนว คอนสตรักชันนิซึ่ม เรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลัง วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PBL มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง สัตว์มีกระดูกสันหลัง วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) 1 เพื่อให้ผู้เรียนสังเกตและบรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังได้ 1.2 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจำแนกประเภทของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังได้ 1.3 เพื่อให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข มีคุณลักษณะที่ดีในการเรียนรู้และเพื่อน กิจกรรม (Activities) 2.1  …

การจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง How to make salad roll. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning บูรณาการการใช้เครื่องมือ ICT ในการสร้างผลงานด้วยโปรแกรม Power Point เรื่อง How to make salad roll รายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 จุดประสงค์การเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 1-3 นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์วัตถุดิบในการทำสลัดโรลได้ถูกต้อง …

การจัดการเรียนรู้แบบ PBL และ ICT โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาการประถมศึกษา

  การจัดการเรียนรู้แบบPBL&ICT รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1.จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้   1.นักเรียนสามารถวิเคราะห์และอธิบายสมบัติของสาร สิ่งที่ทำให้สมบัติของสารเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ (K) 2.นักเรียนสามารถทดลองและบันทึกผล สรุปผลการทดลองได้ (P) 3.นักเรียนสามารถแบ่งหน้าที่ วางแผนการทำงานกลุ่มได้อย่างมีระบบ และมีความสามัคคีในหมู่คณะ (A)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1.ครูกล่าวทักทายนักเรียน เช็คความพร้อมนักเรียน จำนวนคนมาเรียนว่ามีใครไม่สบายหรือมีความผิดปกติใดหรือไม่ …

3-01วิธีการถนอมอาหาร (จิ้งหรีด) ให้เก็บไว้ได้นานๆทำอย่างไร

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่องวิธีการถนอมอาหาร (จิ้งหรีด) ให้เก็บไว้ได้นานๆทำอย่างไร  ระดับชั้นอนุบาล อายุ 3-5 ปี. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) นักเรียนสามารถสังเกตและบอกลักษณะของจิ้งหรีดก่อน – หลัง การนำไปถนอมอาหารได้ (S) นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการถนอมอาหาร (จิ้งหรีด) ได้ (L) นักเรียนสามารถเลือกวิธีสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ได้ (T) นักเรียนสามารถวาดภาพขั้นตอนในการนำมาถนอมอาหาร …

3-02สบู่ล้างมือทำอย่างไร

เรื่อง สบู่ล้างมือทำอย่างไร ระดับชั้นปฐมวัย (อายุ3-5ปี) กิจกรรม 1. นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กิจกรรม โดยใช้กิจกรรมจิตศึกษา ใบไม้ที่รัก 2. ครูเล่านิทาน เรื่องสบู่สูตรคุณยายเพื่อนำเข้าสู่บทเรียน 3.นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับวิธีการทำสบู่และสืบค้นข้อมูลโดยครูมีบัตรคำให้นักเรียนพิมพ์คำศัพท์ในการสืบค้น 4.นักเรียนเลือกสมุนไพรที่มีในชุมชนมาทำสบู่จากนั้นนักเรียนร่วมกันออกแบบสูตรการทำสบู่ภายในกลุ่มของตนเอง 5.นักเรียนเรียนรู้อุปกรณ์และส่วนผสมในการทำสบู่พร้อมชั่งน้ำหนักของส่วนผสมในการทำสบู่ 6.นักเรียนลงมือทำสบู่ล้างมือภายในกลุ่มของตนเอง โดยครูคอยอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรม 7.นักเรียนนำเสนอผลงานของตอนเอง โดยการวาดภาพขั้นตอนการทำสบู่ และเปรียบเทียบความเหมือนต่างของสบู่ทั้ง2สูตร 8.นักเรียนนำสบู่กลับไปทดลองใช้ที่บ้านร่วมกับผู้ปกครองและถ่ายวิดีโอนำเสนอผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์กลุ่มของห้องพุดพิชญา นักเรียนสามารถชมผลงานของตนเองและของเพื่อนได้ …

3-05การย้อมผ้าจากสีแครอททำอย่างไร?

เรื่อง การย้อมผ้าจากสีแครอททำอย่างไร ระดับชั้นอนุบาล (3-5 ปี) จุดประสงค์ นันักเรียนสามารถบอกการเปลี่ยนแปลงของสีผ้าขณะย้อมได้ S นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการย้อมผ้าได้ L นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นได้T นักเรียนสามารถสร้างลวดลายผ้าจากการมัดได้A นักเรียนสามารถบอกปริมาณน้ำที่ใช้ในการต้มได้M กิจกรรม นักเรียนและครูร่วมสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการย้อมผ้า โดยการดูวิดีโอการย้อมผ้า จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับวิดีโอ ในกิจกรรมที่ผ่านมา นักเรียนและครูเตรียมความพร้อมก่อนทำกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการทำกิจกรรม “แบ่งปันน้ำใจ” ครูนำปริศนาภาพเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้ในการย้อมผ้าให้เด็กทาย …

3-03 ไข่เค็มสามารถทำเเบบไหนได้บ้าง

  เราสามารถทำไข่เค็มเเบบไหนได้บ้าง…?… จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้เด็กสามารถบอกวิธีการทำไข่เค็มได้ เพื่อให้เด็กสามารถใช้ไอซีทีได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ กิจกรรม การทำไข่เค็มใบเตย เเละไข่เค็มอัญชัน เครื่องมือที่ใช้ เครื่องมือไอซีที ได้เเก่ คอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชันMemopad แอปพลิเคชันLine อุปกรณ์ในการทำไข่เค็ม ได้แก่ ไข่เป็ด เกลือ น้ำเปล่า ใบเตย ดอกอัญชัน …

3-04เด็กๆจะเดินทางไปสถานที่ต่างๆ โดยใช้ยานพาหนะชนิดใด

  มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง เด็กๆจะเดินทางไปสถานที่ต่างๆ โดยใช้ยานพาหนะชนิดใดระดับชั้น อนุบาล 3 1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กสามารถบอกชื่อยานพาหนะในการเดินทางได้ เพื่อให้เด็กสามารใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลได้ เพื่อให้เด็กสามารถประดิษฐ์ยานพาหนะตามที่ออกแบบไว้ได้  เพื่อให้เด็กสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 2. กิจกรรม เด็กทำกิจกรรม Brain Gym แก้ว กะลา ขัน โอ่ง …