3-04เด็กๆจะเดินทางไปสถานที่ต่างๆ โดยใช้ยานพาหนะชนิดใด

 

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม

เรื่อง เด็กๆจะเดินทางไปสถานที่ต่างๆ โดยใช้ยานพาหนะชนิดใดระดับชั้น อนุบาล 3

1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้

 1. เพื่อให้เด็กสามารถบอกชื่อยานพาหนะในการเดินทางได้
 2. เพื่อให้เด็กสามารใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลได้
 3. เพื่อให้เด็กสามารถประดิษฐ์ยานพาหนะตามที่ออกแบบไว้ได้
 4.  เพื่อให้เด็กสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

2. กิจกรรม

 1. เด็กทำกิจกรรม Brain Gym แก้ว กะลา ขัน โอ่ง จากนั้นปั้นดินน้ำมันเป็นรูปยานพาหนะที่เด็กๆ รู้จัก เมื่อทำเสร็จให้เด็กๆ นำเสนอผลงานของตนเองว่าทำเป็นรูปอะไร จะใช้ยานพาหนะชนิดนี้ไปที่ไหนได้บ้าง เสร็จแล้วครูกล่าวชื่นชมเด็กๆ ที่ตั้งใจทำกิจกรรม
 2. เด็กสังเกตยานพาหนะจำลอง เช่น รถยนต์ รถไฟ เรื่อ เครื่องบิน จากนั้นร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับความสำคัญของยานพาหนะ โดยครูตั้งคำถามดังนี้

– เด็กๆ รู้จักยานพาหนะอะไรบ้าง

– ยานพาหนะที่เด็กๆ รู้จักลักษณะอย่างไรบ้าง

– ยานพาหนะแต่ละชนิด มีการใช้งานแตกต่างกันอย่างไร

 1. เด็กและครูร่วมกันสนทนาประเด็นที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับยานพาหนะ สรุปประเด็นปัญหาคือเด็กๆ

อยากรู้ว่า “ถ้าเราจะเดินทางไปในที่ต่างๆ ด้วยยานพาหนะแบบใด และมีลักษณะเป็นเช่นไร” จากนั้นครูพาเด็กๆ ออกไปสำรวจยานพาหนะรอบๆ บริเวณโรงเรียนและให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของยานพาหนะ

 1. 4. เด็กและครูร่วมกันไปสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับชนิดของยานพาหนะ จากนั้นให้เด็กวาดภาพยานพาหนะที่จะใช้ในการเดินทางไปในที่ต่างๆ และเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง
 2. แบ่งเด็กออกเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดว่า ยานพาหนะที่เราจะใช้เดินทางมีลักษณะเป็นอย่างไร จะใช้อุปกรณ์อะไรในการประดิษฐ์ยานพาหนะ เด็กๆ แต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตอีกครั้งและนำมาวาดภาพออกแบบยานพาหนะที่จะประดิษฐ์
 3. แต่ละกลุ่มเตรียมอุปกรณ์มาประดิษฐ์ยานพาหนะตามที่ออกแบบไว้ และนำมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังเกี่ยวกับวิธีทำและการนำไปใช้
 4. เด็กและครูร่วมกันสนทนาทบทวนสรุปกิจกรรมที่ได้ทำในวันนี้

3. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ 

 1. สื่อจำลอง เรือ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถไฟและเครื่องบิน
 2. คอมพิวเตอร์ / ห้องคอมพิวเตอร์
 3. กระดาษลัง / กล่อง
 4. ลูกโป่ง
 5. ไม้ / หลอด
 6. หนังยาง

4. การวัดและการประเมินผล

 1. สังเกตการทำกิจกรรมร่วมกัน
 2. สังเกตจากผลงานการประดิษฐ์ยานพาหนะ
 3. สังเกตจากการสนทนาตอบคำถาม

5. บันทึกอนุทินการจัดการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ PBL ซึ่งเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กสนใจโดยมีประเด็นคำถามคือ เด็กๆจะเดินทางไปสถานที่ต่างๆ โดยใช้ยานพาหนะชนิดใด”เป็นกิจกรรมที่ให้เด็กได้ลงมือทำกิจกรรมโดยใช้วัสดุอุปกรณ์จริง และมีการใช้สื่อ ICT เข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรม ทำให้เด็กมีความสนใจและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีความสามัคคีกันภายในกลุ่ม สามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง

6. ข้อมูลเพิ่มเติม

แนบภาพการจัดกิจกรรม https://drive.google.com/drive/folders/1-9q8zeDsbTgk3kkwQFjczusce22GZXjp

แนบวิดีโอการจัดกิจกรรม https://www.youtube.com/watch?v=uuDOsE9qaIk&t=145s

7.รายชื่อเจ้าของผลงาน

นางสาวสโรชา ศิริปี

นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0845145347

นางสาวณัฐนันท์  บัวงาม

นักศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0901914030

นายวัฒนชัย  โสดี

นักศึกษาวิชาเอกสังคมศึกษา

คณะครุศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0959549390

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์วรารัตน์  ธุมาลา

หมายเลขโทรศัพท์ : 084-6380369

e-mail : tumalawararat@gmail.com