1-01การแสดงละครจากหน้ากากรูปสัตว์ กิจกรรมสร้างสรรค์/กิจกรรมบทบาทสมมุติ

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม    

เรื่องการแสดงละครจากหน้ากากรูปสัตว์  กิจกรรมสร้างสรรค์/กิจกรรมบทบาทสมมุติ

หน่วยการเรียนรู้นานาสัตว์โลก ระดับชั้น ปฐมวัย

1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)

               เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับในชั้นเรียนไปสู่การทำหน้ากากรูปสัตว์และการแสดงละคร โดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้บรรจุไว้ในแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ (โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ) สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงยอง สัปดาห์ที่ 25 หน่วย นานาสัตว์โลก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

2.  กิจกรรม (Activities)

2.1  การคิดและเลือกหัวข้อ  

กิจกรรม   ผู้สอนเล่านิทานเกี่ยวกับสัตว์ / ทำหน้ากากสัตว์/ แสดงละคร

เครื่องมือ ICT ได้แก่ Youtube ละครสัตว์ และ Facebook 

บทบาทผู้เรียน  ผู้เรียนเลือกหัวข้อเรื่อง/และเลือกตัวละครที่ชอบ

บทบาทผู้สอน ครูผู้สอนชี้แนะแนวทาง จากนั้นทำเสนอตัวอย่างละคร นำเสนอตัวอย่างหน้ากากสัตว์

สามารถคลิกเข้าไปดูภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010291479248&sk=photos&collection_token=100010291479248%3A2305272732%3A69&set=a.391213181231728.1073741840.100010291479248&type=3

2.2  การวางแผน

กิจกรรม   ผู้สอนกำหนดวันเวลา แบ่งกลุ่มในการทำหน้าากา ทำหน้ากาก กำหนดเวลาในการแสดงละคร แสดงละครจากหน้ากากสัตว์

เครื่องมือ ICT   Google / Youtube 

บทบาทผู้เรียน  ผู้เรียนเลือกหัวข้อเรื่อง/และเลือกตัวละครที่ชอบ

บทบาทผู้สอน ครูผู้สอนชี้แนะแนวทาง จากนั้นทำเสนอตัวอย่างละคร นำเสนอตัวอย่างหน้ากากสัตว์

สามารถคลิกเข้าไปดูภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010291479248&sk=photos&collection_token=100010291479248%3A2305272732%3A69&set=a.391214291231617.1073741841.100010291479248&type=3

2.3  การดำเนินงาน/สร้างสรรค์ชิ้นงาน

กิจกรรม   ผลิตหน้ากากสัตว์ กำหนดตัวละคร ผลิตละคร

เครื่องมือ ICT อินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นรูปภาพ / อุปกรณ์การบันทึกข้อมูล/เครื่องบันทุกเสียง

บทบาทผู้เรียน  ร่วมกับครูเพื่อสืบค้นข้อมูล เลือกหน้ากาก ลงมือปฏิบัติ ร่วมแสดงละคร

บทบาทผู้สอน ให้คำแนะนำในการเลือกหน้ากาก ประสานงานกับทีมผู้าอนและผู้ผลิตละคร

สามารถคลิกเข้าไปดูภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010291479248&sk=photos&collection_token=100010291479248%3A2305272732%3A69&set=a.391215684564811.1073741842.100010291479248&type=3

2.4  การนำเสนอผลงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรม   นำเสนอหน้ากากที่สำเร็จแล้ว และนำเสนอละครจากหน้ากากรูปสัตว์

เครื่องมือ ICT  Youtube/Facebook

บทบาทผู้เรียน  สำเสนอผลงานหน้ากากรูปสัตว์ / แสดงละคร

บทบาทผู้สอน ชื่นชมการแสดงละครของเด็ก และให้คำแนะนำเพิ่มเติม

สามารถคลิกเข้าไปดูภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010291479248&sk=photos&collection_token=100010291479248%3A2305272732%3A69&set=a.391216284564751.1073741843.100010291479248&type=3

3.  เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)

  • เครื่องคอมพิวเตอร์
  • youtube
  • facebook
  • google

4.  การวัดและประเมินผล

  • วัดผลจากการสังเกต
  • วัดผลจากชิ้นงานการทำหน้ากากรูปสัตว์
  • วัดผลจากการร่วมกิจกรรม

5.  บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ไอซีที การแสดงละครจากหน้ากากรูปสัตว์ในครั้งนี้ เป็นหน่วยการเรียนรู้นานาสัตว์โลกของเด็กปฐมวัย ทำให้เด็กมีความกระตือรือร้น และตื่นเต้นในการได้เห็นภาพสัตว์ที่มัีลักษณะเหมือนของจริงจากสื่อ ICT ที่ผู้สอนนำเสนอและดูตัวละครสัตว์จาก Youtube ทำให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น  และมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน และรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

6.ข้อมูลเพิ่มเติม

 

11 img20161108092559 img20161108092523

7.รายชื่อเจ้าของผลงาน

ประเภทที่  1  ครูในโรงเรียนทั่่วไป

ชื่อ-สกุล  นางบุริญาภรณ์  กันตุ่น  ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 090-4706887  e-mail: Joyjira11@gmail.com