Currently browsing category

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ประเภทครูทั่วไป

1-03สบู่สมุนไพรในท้องถิ่น

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง สบู่สมุนไพรในท้องถิ่น  วิชา  วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) 1. เพื่อใช้ไอซีทีในการศึกษาการทำสบู่จากสมุนไพร สามารถทำสบู่จากพืชที่อยู่ในท้องถิ่นได้   กิจกรรม (Activities)   ครู นักเรียน 1.ครูกล่าวทักทายผู้เรียน 2.ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยการเปิดวิดีโอ เกี่ยวกับการนำพืชไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน …

1-12 การพัฒนาการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความกล้าแสดงออกด้วยหนังสั้น

        https://www.youtube.com/watch?v=Nd5kqEouFnU&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=4g2ykpZdRD8&feature=youtu.be       ชื่อ การพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความกล้าแสดงออกด้วยหนังสั้น กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วัตถุประสงค์ การจัดการเรียนการสอนมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นนักพูดที่ดี รู้จักการคิด การวางแผนการทำงานและมีความกล้าแสดงออก ขั้นตอนการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมการสอน หนังสั้นด้วย PBL  …

1-11 กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่

เรื่อง กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที โรงเรียนวัดสระกำแพงใหญ่ จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้(Objective) เพื่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนว Constructionism ในทุกรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้และทักษะที่ได้รับในชั้นเรียนไปสู่การทำงานโครงงารการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT เป็นเคร่ืองมือ กิจกรรม (Activities) – วางแผน – มอบนโยบาย – จัดการเรียนรู้ – ติดตาม/ให้คำปรึกษา – ประเมินผล …

1-10 การเรียนการสอนแบบโครงการวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

เรื่อง การเรียนการสอนแบบโครงการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้(Objective) เพื่อจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ PBL สู่การทำโครงงาน กิจกรรม (Activities) – กระตุ้นความสนใจ – ศึกษาค้นคว้า – วางแผนการทำงาน – เก็บรวบรวมข้อมูล – สร้างสรรค์ชิ้นงาน – …

1-09 การงานอาชีพและเทคโนโลยีแบบ PBL โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

เรื่อง การงานอาชีพและเทคโนโลยีแบบ PBL โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้(Objective) เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ PBL มนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การทำโครงงาน กิจกรรม (Activities) – สร้างแรงจูงใจ – ศึกษาค้นคว้า – วางแผนการเก็บข้อมูล – ศึกษาข้อมูลในสถานที่จริง – เก็บรวบรวมข้อมูล – …

1-08 เรียนภาษาอังกฤษจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ

เรื่อง เรียนภาษาอังกฤษจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้(Objective) เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้และทักษะที่ได้รับในชั้นเรียนไปสู่การทำโครงงานการเรียนภาษาอังกฤษจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  กิจกรรม (Activities) – การคิดและเลือกหัวข้อ – การศึกษาค้นคว้า – การวางแผน – การสร้างชิ้นงาน – การประเมินชิ้นงาน – การนำเสนอผลงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์(Tools and Materials) ส่ือไอซีที …

1-07 สื่อคณิตคิดสนุก โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา

เรื่อง สื่อคณิตคิดสนุก วิชาคณิตศาสตร์  ม.2 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้(Objective) จัดการเรียนการสอนแบบ PBL ในรายวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้และทักษะที่ได้เรียนไปสู่การทำโครงงานสื่อคณิตคิดสนุก จากการใช้ความรู้เรื่องสูตรคูณ กิจกรรม (Activities) – ขั้นการคิดและเลือกหัวข้อ ครูให้นักเรียนคิดเลขเร็วในใบงาน – ขั้นวางแผน ผู้สอนกำหนดวัน เวลา ในการสืบค้นข้อมูลและวันสิ้นสุดการทำงาน – ขั้นดำเนินการ/สร้างสรรค์ชิ้นงาน …

1-06 การสอนภาษาไทย แบบ PBL โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา

เรื่อง การสอนภาษาไทย แบบ PBL  วิชาภาษาไทย จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้(Objective) เพื่อจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทย แบบโครงการโดยการประยุกต์ใช้ไอซีที กิจกรรม (Activities) – กระตุ้นความสนใจ – ศึกษาค้นคว้า – วางแผนการทำงาน – สร้างสรรค์ชิ้นงาน – นำเสนอชิ้นงาน เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์(Tools and …

1-05 โรงเรียนดวลใหญ่วิทยา

เรื่อง PBL โรงเรียนดวลใหญ่วิทยา จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้(Objective) การเรียนรู้โดยให้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งสมมติฐาน สาเหตุและกลไกของการเกิดปัญหา เพื่อจะนำไปสู่การแก้ปัญหาและนำความรู้ที่ได้มาแก้ปัญหา กิจกรรม (Activities) – ให้นักเรียนศึกษาหัวข้อที่จะเขียนโครงงานซึ่งได้จากปัญหา – นักเรียนวางแผนร่วมกับครู – ตรวจสอบข้อมูล จดบันทึก เขียนสรุปรายงาน – นำเสนอหน้าชั้นเรียน เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์(Tools and Materials) ใฃ้สื่อ …

1-04 วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนเรียนเกียรติแก้ววิทยา

เรื่อง PBL วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนเกียรติแก้ววิทยา จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้(Objective) เพื่อให้นักเรียนมีความสุุขกับการเรียน รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นกลุ่ม 2. กิจกรรม (Activities) การสร้างแรงจูงใจ   การวางแผน การดำเนินงาน การตรวจสอบชิ้นงาน เผยเพร่ 3. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์(Tools and Materials) …