1-03 การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ ปัญหาและการจัดการ

 

การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ ปัญหาและการจัดการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาเพิ่มเติม (ชีววิทยา 5)

จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)

 • นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ ประโยชน์ สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับโลก
 • นักเรียนสามารถใช้ไอซีทีในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้

กิจกรรม (Activities)  (6 คาบ) โดยกิจกรรมการเรียนรู้นั้นจะแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ

 • ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้รับทราบและให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งตั้งคำถาม เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดกับทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
 • ครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ และจับฉลากเพื่อเลือกหัวข้อทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ น้ำ ดิน อากาศ ป่าไม้และสัตว์ป่า
 • ครูมอบหมายหัวข้อให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูล 4 หัวข้อใหญ่ อันได้แก่ คำจำกัดความของทรัพยากร ประโยชน์ของทรัพยากร ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือปัญหาระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและปัญหาระดับโลก

ขั้นที่ 2 ขั้นสำรวจและค้นคว้า

 • ครูผู้สอนจะพานักเรียนเข้าใช้งานห้องสมุดของโรงเรียน เพื่อนักเรียนจะได้ค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือและคอมพิวเตอร์ที่จัดไว้ในห้องสมุด โดยครูจะเป็นผู้สร้างบรรยากาศ การเรียนรู้และสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการค้นคว้า และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน แล้วบันทึกลงในใบกิจกรรม
 • นักเรียนนำข้อมูลที่ได้ค้นคว้ามาแล้ว มาช่วยกันอธิบายและอภิปรายข้อคำถาม และร่วมกันวิเคราะห์ในกลุ่ม จนได้ข้อสรุป
 • นักเรียนในกลุ่มช่วยกันเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ในประเทศไทยและบนโลก ซึ่งเป็นการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง โดยให้นักเรียนคิดได้อย่างมีอิสระ โดยคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลและความเป็นจริง
 • ครูจะเดินตรวจดูความถูกต้องของข้อมูลในแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งกระตุ้น ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และสรุปประเด็นต่างๆ อย่างครอบคลุม
 • นักเรียนสรุปข้อมูลทั้งหมดลงบนกระดาษฟลิปชาร์ทเพื่อให้ได้ผังความคิดหรือ mind map

ขั้นที่ 3 ขั้นการสร้าง Multimedia Mind Map

 • ครูจะให้นักเรียนช่วยกันเสนอเกณฑ์การประเมิน Multimedia mind map ก่อนลงมือทำจริง
 • นักเรียนจะลงมือทำงานจริงในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำในการทำงาน
 • ***นอกเวลาเรียน***
 • ครูจะให้นักเรียนทำงานร่วมกันแบบออนไลน์จากที่บ้านของตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์
 • ครูจะคอยสังเกต กระตุ้นและให้คำแนะนำผ่านทางกล่องข้อความและวีดีโอคอล ตลอดการสร้างชิ้นงาน

ขั้นที่ 4 ขั้นการประเมิน

 • นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ มัลติมีเดีย mind map หน้าชั้นเรียนให้กับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้รับชมผลงาน
 • นักเรียนแต่ละกลุ่มจะทำการบันทึกและสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เพื่อนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนลงในใบกิจกรรม

เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)

 1. Hardware = Smartphone, Tablet/Ipad, Personal Computer, Computer Notebook
 2. Programs/Application = Youtube, Chrome, Microsoft Word, Microsoft Powerpoint, Line, Line Camera, AZ Screen Recorder
 3. Website = https://realtimeboard.com/app/dashboard/    , https://www.google.co.th/ , https://th.wikipedia.org/

การวัดและการประเมินผล
ใช้เกณฑ์การประเมินแนบท้ายแผนการสอนในหัวข้อ ข้อมูลเพิ่มเติม

บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม พบว่านักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นได้ มีความสามารถในการทำงานร่วมกัน สามารถร่วมกันอภิปรายข้อคำถามและมีความกล้าแสดงความคิดเห็น มีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงาน และมีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มแบบออนไลน์ และมีความสุขในการเรียนรู้ ในขณะเดียวกันครูผู้สอนต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ อีกทั้งยังต้องเสริมแรง ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกด้าน ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาพระหว่างทำกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตัวอย่างแบบร่าง Mind Map ของนักเรียนบนกระดาษฟลิปชาร์ท 

ตัวชิ้นงาน Multimedia Mind Map ของนักเรียน

แผนการสอน ใบงาน เกณฑ์การประเมิน

รายชื่อเจ้าของผลงาน (ครูในโรงเรียนทั่วไป)

 • นายจักรพงศ์  จันทวงศ์ ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ 086-659-5850
 • อีเมล์ bio_bodin@hotmail.com