Currently browsing category

ภาคเหนือ-ประเภทครูทั่วไป

1-04 กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

    กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) นักเรียนใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ (กล้องถ่ายภาพและวีดีโอ) นักเรียนใช้โปรแกรมในผลิตสื่อสารสนเทศได้ (โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ และ application ต่างๆ ในสมาร์ทโฟนที่ใช้ในการตัดต่อวีดีโอ) นักเรียนผลิตสื่อผลงานเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้ กิจกรรม (Activities) ชั่วโมงที่ 1  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้รับทราบ เกี่ยวกับความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันว่ามีความสำคัญอย่างไร และในปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรบ้าง …

1-03 การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ ปัญหาและการจัดการ

  การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ ปัญหาและการจัดการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชาเพิ่มเติม (ชีววิทยา 5) จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ ประโยชน์ สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระดับโลก นักเรียนสามารถใช้ไอซีทีในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ กิจกรรม (Activities)  …

1-02 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที เรื่องค่านิยม 12 ประการ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที เรื่องค่านิยม 12 ประการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1.จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องค่านิยม 12 ประการ 1.2 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของค่านิยม 12 ประการได้ 2.กิจกรรม ชั่วโมงที่ 1 ครูสอนเนื้อหาและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องค่านิยม 12 ประการในเบื้องต้น ชั่วโมงที่ …

1-01 กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักซันนิซึมระดับมัธยมศึกษา เรื่อง การนำเสนอผลงาน

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักซันนิซึม ระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  การนำเสนองาน                                                      วิชา  คอมพิวเตอร์ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                    ระยะเวลา  6  คาบ โดย  ครูกัลยาณี  รจิตรังสรรค์  โรงเรียนจ่านกร้อง  จังหวัดพิษณุโลก ตัวชี้วัด ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน …