1-02 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที เรื่องค่านิยม 12 ประการ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที เรื่องค่านิยม 12 ประการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1.จุดประสงค์การเรียนรู้

1.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องค่านิยม 12 ประการ

1.2 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของค่านิยม 12 ประการได้

2.กิจกรรม

ชั่วโมงที่ 1 ครูสอนเนื้อหาและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องค่านิยม 12 ประการในเบื้องต้น

ชั่วโมงที่ 2 ครูมอบหมายให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม สร้างนิทานจากหัวข้อห้อในค่านิยม 12 ประการ โดยเริ่มจากการให้นักเรียนจับกลุ่ม เลือกหัวข้อที่สนใจ(โดยไม่ซ้ำกับกลุ่มอื่น) เมื่อนักเรียนเลือกหัวข้อได้แล้วให้นักเรียนวางแผนการทำงาน และเริ่มเขียนเค้าโครงเรื่อง โดยครูผู้สอนเปิดตัวอย่างผลงานให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างก่อนลงมือทำ

ชั่วโมงที่ 3-4 นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อและแหล่งเรียนรู้อื่น โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกและคอยแนะนำ เมื่อนักเรียนรวบรวมเนื้อหาได้พอสมควร นักเรียนลงมือเขียนโครงเรื่องและลำดับเหตุการณ์ต่างๆก่อนหลัง และลงมือถ่ายวิดีโอด้วยกล้องดิจิตอลและโทรศัพท์มือถือ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำการใช้งานอุปกรณ์

ชั่วโมงที่ 5 ขั้นตอนการตัดต่อ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยวิธีการง่ายๆและรวดเร็ว และครูจะแนะนำวิธีการตัดต่อโดยใช้แอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เพิ่มเติมสำหรับต่อยอดให้นักเรียน

ชั่วโมงที่ 6 การนำเสนอผลงานนักเรียน และอภิปรายสรุปผลจากการดำเนินกิจกรรม

3.เครื่องมือไอซีที

3.1 กล้องดิจิตอล

3.2 โทรศัพท์มือถือ

3.3 คอมพิวเตอร์

3.4 Software (โปรแกรม Adobe  premiere, Movie maker, Viva Video, Youtube, Search engine)

4.การวัดและประเมินผล

4.1 วัดและประเมินจากผลงานนักเรียน

เกณฑ์การประเมิน

หัวข้อประเมิน ระดับคะแนน คะแนน
4 3 2 1
การวางแผนและการมีส่วนร่วม มีการวางแผนการ
ทำงานอย่างมีระบบ
ที่ดี มอบหมายหน้าที่สมาชิกในกลุ่มร่วมกันทำงาน
มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน มีส่วนร่วมในการทำงาน ไม่มีการวางแผน
ในการทำงานร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มให้ความร่วมมือบางส่วน
ไม่มีการวางแผน
ในการทำงาน สมาชิกไม่ร่วมมือกันทำงาน
การค้นหาข้อมูลSearch engine มีเทคนิคในการค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาข้อมูล Search engine เองได้ เทคนิคในการสืบค้นข้อมูลไม่ค่อยดี ไม่สามารถสืบค้นข้อมูล
ใน Search engine ได้ ไม่มีเทคนิคในการสืบค้น
การออกแบบ คามคิดสร้างสรรค์ ออกแบบชิ้นงานสวยงาม สร้างสรรค์ น่าสนใจ ออกแบบผลงานสวยงาม เรียบง่าย ออกแบบชิ้นงานไม่ค่อยชัดเจน ออกแบบชิ้นงานไม่สื่อความหมาย
เนื้อหา ข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงประเด็น ข้อมูลถูกต้อง แต่ยังไม่สมบูรณ์ ข้อมูลถูกต้องบางส่วน ขาดความชัดเจน เนื้อหาไม่ถูกต้อง ไม่ตรงประเด็น
ชิ้นงาน ชิ้นงานสวยงาม สร้างสรรค์ น่าสนใจ สื่อความหมายได้ดี ชิ้นงานสวยงาม เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง ชิ้นงานไม่ค่อยสวยงาม ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา ชิ้นงานไม่สวยงาม ไม่น่าสนใจ
รูปแบบการนำเสนอ นำเสนอได้น่าสนใจ ตรงประเด็น ผู้ฟังให้ความสนใจ คล้อยตาม นำเสนอได้ดี ตรงประเด็น นำเสนอได้เหมาะสม อธิบายเนื้อหายังไม่ครบถ้วน นำเสนอผลงานยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื้อหาไม่ครบถ้วน

 

5.บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

ครู : เปลียนบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ คอยให้คำแนะนำและคำปรึกษา

นักเรียน : เป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ค้นคว้าหาข้อมูลและออกแบบผลงานตามความคิดของตนเอง

6.ข้อมูลเพิ่มเติม

7.รายชื่อเจ้าของผลงาน

7.1 นางสาวจริยา  อินทร์ฉ่ำ โทร.0873071232 E-mail : jariya@phitsanulok2.go.th

7.2 นางสาวสินาภรณ์  บุญเลิศฤทธิ์ โทร.0869299055 E-mail : ongying9055@gmail.com

7.3 นางสาวปวริศา  จันทร์ขำ โทร.0897038923 E-mail : nokst2003@hotmail.com

ผลงานนักเรียน

วิดีโอกระดาษเรื่องความซื่อสัตย์ https://goo.gl/9XrUSm

วิดีโอกระดาษเรื่องป่าประชาธิปไตย https://goo.gl/Hd4Oki