1-04 กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)

 1. นักเรียนใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ (กล้องถ่ายภาพและวีดีโอ)
 2. นักเรียนใช้โปรแกรมในผลิตสื่อสารสนเทศได้ (โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ และ application ต่างๆ ในสมาร์ทโฟนที่ใช้ในการตัดต่อวีดีโอ)
 3. นักเรียนผลิตสื่อผลงานเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้

กิจกรรม (Activities)

ชั่วโมงที่ 1  ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้รับทราบ เกี่ยวกับความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันว่ามีความสำคัญอย่างไร และในปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรบ้าง ในการใช้สร้างสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลอื่นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และมีสื่ออะไรบ้างที่มีความน่าสนใจ  ซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เพื่อให้นักเรียนผลิตสื่อสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ (โดยจะเน้นในเรื่องของการทำสื่อวีดีโอ)

*ครูแนะนำการนำภาพหรือเสียงดนตรีประกอบมาใช้ในการทำสื่อ ต้องมีการอ้างอิงที่มา หรือหาภาพและเสียงที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาใช้ โดยแนะการหาเสียงหรือเซาวด์ประกอบจาก YOUTUBE ที่ให้ใช้ได้ฟรี

ชั่วโมงที่ 2 สอนการใช้อุปกรณ์ การถ่ายภาพและวีดีโอ (โทรศัพท์มือถือ) เทคนิคการถ่าย แนะนำ application ต่างๆ ที่ใช้ในการตัดต่อวีดีโอ

ชั่วโมงที่ 3 สอนการตัดต่อวีดีโออย่างง่าย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในเครื่อง PC

ชั่วโมงที่ 4 แบ่่งกลุ่มนักเรียน ประมาณกลุ่มละ 5-7 คน เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสเทศในการผลิตสื่อออกมากลุ่มละ 1 ชิ้น เช่น วีดีโอ แผ่นพับใบปลิว presentation(power point) โดยให้นักเรียนปรึกษากันภายในกลุ่มว่าต้องการทำสื่อประเภทใด เรื่องอะไร ใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง แล้วจะทำที่ไหน (โดยครูให้นักเลือกว่าจะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ มาทำที่โรงเรียน หรือ นักเรียนไปทำกันเองที่บ้านก็ได้)

ชั่วโมงที่ 5 นักเรียนที่เลือกจะมาทำที่โรงเรียน ก็เริ่มลงมือทำงาน (โดยครูจะเป็นผู้ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำ) ส่วนกลุ่มที่ทำที่บ้านก็จะนำเสนอความก้าวหน้าของงาน และนำผลงานบางส่วนมาให้ดูเพื่อปรับปรุงแก้ไข

ชั่วโมงที่ 6 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และนำผลงานไปนำเสนอผ่านระบบกระจายสัญญาณภาพทีวีของโรงเรียน ครูนำผลงานนักเรียนนำเสนอผ่านทาง Facebook Fanpage ของโรงเรียนอีกช่องทางหนึ่ง

การประเมินผล

 1. ประเมินผลงาน

  แบบประเมินชิ้นงาน สื่อประชาสัมพันธ์(วีดีโอ)

  กลุ่มที่……….ชื่อผลงาน ……………………………………………………………………………………………………

  รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน
  3 2 1
  เรื่อง หรือ เนื้อหา มีความน่าสน แปลกใหม่ เนื้อถูกต้อง ลำดับเรื่องราวได้ครบถ้วน ค่อนข้างน่าสนใจ เนื้อหาค่อนข้างถูกต้อง ลำดับเรื่องราวได้ค่อนข้างครบถ้วน ไมมีความน่าสน เนื้อหาไม่ถูกต้อง ลำดับเรื่องราวไม่ครบถ้วน
  ภาพเคลื่อนไหวหรือวีดีโอ คุณภาพวีดีโอมีความละเอียดคมชัด ไม่มืดหรือสว่างเกินไป มีเทคนิคการถ่าย มุมกล้อง น่าสนใจ คุณภาพวีดีโอมีความละเอียดคมชัด ปานกลางภาพมีบางช่วงที่มืดหรือสว่างเกินไป (10-30%)  มีเทคนิคการถ่าย มุมกล้อง ค่อนข้างน่าสนใจ คุณภาพวีดีโอมีความละเอียดต่ำ  ภาพมีความมืดหรือสว่างเกินไป (70-80%)  ไม่มีเทคนิคการถ่าย มุมกล้อง ที่น่าสนใจ
  เสียงพูด/เสียงดนตรี คุณภาพเสียงบรรยายและเสียงประกอบ มีความชัดเจน น่าสนใจ ต่อเนื่องตลอดการนำเสนอ คุณภาพเสียงบรรยายและเสียงประกอบ มีความชัดเจน น่าสนใจเป็นส่วนใหญ่ (70-90%)  ต่อเนื่องตลอดการนำเสนอ คุณภาพเสียงบรรยายและเสียงประกอบ ไม่มีความชัดเจน
  เทคนิคการตัดต่อวีดีโอ มีการใส่ effect ที่น่าสนใจ

  ใส่ไตเติลนำเข้ารายการสวยงาม จัดลำดับภาพมีความต่อเนื่อง

  มีการใส่ effect ค่อนข้างน่าสนใจ ใส่ไตเติลนำเข้ารายการรูปแบบธรรมดา จัดลำดับภาพมีความต่อเนื่อง ไม่มีการใส่ effect

  ไม่มีการใส่ไตเติลนำเข้ารายการ จัดลำดับภาพไม่มีความต่อเนื่อง

   

เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์

 1. โทรศัพท์หรือสมาร์ทโฟน
 2. กล้องถ่ายภาพหรือวีดีโอ
 3. เครื่องคอมพิวเตอร์
 4. โปรแกรมสำเร็จรูป

รายชื่อเจ้าของผลงาน (ครูโรงเรียนทั่วไป)

นายธนวิน ณ น่าน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางอรุณรัตน์ ณ น่าน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Tel. 0918387281, 0892687823

ตัวอย่างผลงานนักเรียน