3-07 การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

เรื่อง การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย วิชาวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1.จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนสามารถ

-บอกถึงเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยได้

-อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยได้

-นำเทคโนโลยีไอซีทีมาสร้างและนำเสนอผลงานเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยได้

2.กิจกรรม

ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ (engagement) (5 นาที)

1.ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าในบ้านให้นักเรียนฟังดังนี้

-พลังงานมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถผลิตจากแหล่งพลังงานได้หลายรูปแบบ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปต่างๆ เช่น  พลังงานแสง  พลังงานความร้อน พลังงานกล พลังงานเสียง   เป็นต้น  ซึ่งเราควรมีวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า และป้องกันอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

  1. ครูกระตุ้นความคิดของนักเรียนโดยถามคำถามนักเรียนดังนี้

– เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างได้แก่อะไรบ้าง เป็นการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไร และมีวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวอย่างปลอดภัยได้อย่างไร  (ตัวอย่างคำตอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ แสงสว่าง ได้แก่ หลอดไฟฟ้า เป็นการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสง และมีวิธีการใช้หลอดไฟอย่างปลอดภัยโดยอ่านคู่มือการทำงานก่อนใช้ และเปิดหลอดไฟฟ้าเฉพาะเวลาที่ต้องการใช้ ปิดเมื่อไม่ใช้)

ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา (exploration) (30 นาที)

  1. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 คน
  2. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
  3. ครูกำหนดหัวข้อเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
  4. ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต โดยเข้าเว็บการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แล้วมาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม แล้วร่างเป็นแผนผังความคิด

ขั้นที่ 3  อธิบายและลงข้อสรุป (explanation)  ( 20 นาที)

  1. ครูให้นักเรียนนำแผ่นภาพแผนผังความคิดเกี่ยวกับวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในชีวิตประจำวันที่นักเรียนจัดทำมาวาดใส่แท็บเล็ต แล้วนำมาถ่ายวีดีโอนำเสนอความรู้ที่ได้
  2. ครูให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนำชิ้นงานที่ถ่ายจากแท็บเล็ตมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม และครูประเมินชิ้นงานตามเกณฑ์ที่กำหนด
  3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้
  4. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

ขั้นที่ 4 ประเมิน (evaluation)  ( 5 นาที)

1. ครูให้นักเรียนพูดแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้

– สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร

– นักเรียนมีปัญหาหรืออุปสรรคในเรื่องใดบ้าง

– นักเรียนรู้สึกกับการเรียนในวันนี้อย่างไร

2. ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทำงานร่วมกัน  สังเกตการนำเสนองานของนักเรียนในชั้นเรียน  ประเมินผลงาน

 

3.เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์

1) วีดีโอการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

2) ใบความรู้

3) แบบทดสอบก่อนเรียน

4) แบบทดสอบหลังเรียน

5) แท็บเล็ต

6) อินเทอร์เน็ต

7)โน๊ตบุ๊ค

 

4.การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด สิ่งที่วัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน
พุทธิพิสัย :ขั้นที่ 2 ความเข้าใจ ความสามารถในการจับใจความการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความ บอกถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย แบบทดสอบหลังเรียน

แบบประเมินชิ้นงาน

ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60
ทักษะพิสัย :ขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานได้เอง/คล่อง ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ การนำเสนอการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยโดยการวาดแผนผังความคิดจาก ICT แบบประเมินชิ้นงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60
จิตพิสัย : ขั้นที่ 3 การเห็นคุณค่า ความรู้สึกนิยมพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกิดการปฏิบัติตามสิ่งที่นิยม การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 60

รายละเอียดเกณฑ์การประเมินผลงานนักเรียน

องค์ประกอบในการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ
3 คะแนน 2 คะแนน 1  คะแนน
1. เนื้อเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย สามารถบอกการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและบอกวิธีการป้องกันเมื่อเจอเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ สามารถบอกการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและบอกวิธีการป้องกันเมื่อเจอเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดได้อย่างถูกต้อง แต่เนื้อหายังน้อย สามารถบอกการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและบอกวิธีการป้องกันเมื่อเจอเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดได้ยังไม่ถูกต้อง
2. ความคิดสร้างสรรค์ มีรูปแบบชิ้นงาน มีความสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ มีรูปแบบชิ้นงาน มีความสวยงาม มีรูปแบบชิ้นงาน ยังไม่ค่อยมีความสวยงาม ขาดความคิดสร้างสรรค์
3. เวลานำเสนอผลงาน นำเสนอเสร็จตามเวลาที่กำหนด นำเสนอเสร็จตามใกล้เคียงกับเวลาที่กำหนด นำเสนอผลงานไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนด

เกณฑ์การประเมิน : นักเรียนได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมทำกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น

ประเด็นในการประเมิน ระดับคุณภาพ หมายเหตุ
ดีมาก (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)
การแสดงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นักเรียนทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นดีมาก นักเรียนส่วนใหญ่ร่วมกันแสดงความคิดเห็น มีนักเรียนเพียงบางส่วนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนทุกคนที่เสนอ นักเรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนบางคนเท่านั้น นักเรียนไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
ตรงประเด็น นักเรียนพูดได้ตรงประเด็น ครบถ้วน นักเรียนพูดได้ค่อนข้างตรงประเด็น แต่ไม่ครบถ้วน นักเรียนพูดได้ไม่ค่อยตรงประเด็นและไม่ครบถ้วน
มีความเชื่อมั่นใน

การแสดงออก

นักเรียนมีความเชื่อมั่นใน

การแสดงออก

นักเรียนมีความเชื่อมั่นใน

การแสดงออกน้อย

นักเรียนมีความไม่เชื่อมั่นใน

การแสดงออก

 เกณฑ์การประเมิน : นักเรียนได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปถือว่าผ่านเกณฑ์

5.บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

จากการสอนเรื่อง การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ในธรรมชาติของเด็กจะมีความอยากรู้อยากลองในสิ่งที่ตนไม่รู้การเรียนการสอนแบบ PBL Using ICT ตามแนว Constructionism จึงเป็นการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์สามารถดึงดูดความสนใจนักเรียนฝึกให้ผู้เรียนนำ ICT มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นักเรียนมีการตอบสนองต่อบทเรียนและมีการร่วมกันวางแผน มีความสุขระหว่างเรียน มีการแบ่งหน้าที่ก่อนลงมือทำ แสดงแนวความคิดปรึกษากันภายในกลุ่มและมีการแก้ปัญหา แต่การจัดการเรียนการสอนในวันนี้มีขีดจำกัดคือ ระยะเวลาที่จำกัดเพียง 1 ชั่วโมงครูจึงต้องกำหนดตารางเวลาให้กระชับเพื่อสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนได้ครบตามที่กำหนด

6.ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพแผนผังความคิด

ภาพวาดใส่แท็บเล็ต

ภาพผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ครูกำหนด

 

7.รายชื่อเจ้าของผลงาน

ชื่อ นายไกรสร   กระดังงา   นักศึกษาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะครุศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ : 094-6015967    e-mail : buddakingdo@hotmail.com

ชื่อ นายปุญญฉัตต์   คำหมู่   นักศึกษาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะครุศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ : 099-2709270   e-mail : kammoo_1994@hotmail.com

ชื่อ นายอมรเทพ  จุ่นคง  นักศึกษาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  คณะครุศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ : 098-7769985    e-mail : amontep38@gmail.com

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.อรพรรณ  ธนะขว้าง  หมายเลขโทรศัพท์ : 084-8864905

e-mail : Orrapun.t@gmail.com