Currently browsing category

ภาคเหนือ-ประเภทนักศึกษาครู

3-12 การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนวคอนสตรักชั่นนิซึม เรื่องชนิดและสมบัติของวัสดุ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่3

การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึม มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง  ชนิดและสมบัติของวัสดุ   วิชา  พื้นฐานวิทยาศาสตร์      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) 1). นักเรียนสามารถจำแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็นของเล่นและของใช้ได้ (K) 2). นักเรียนสามารถออกแบบ เลือกใช้วัสดุได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับชิ้นงาน และประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุต่าง ๆ ได้ (P) 3). …

3-10 คุณภาพและการใช้ประโยชน์ของน้ำ วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) ***แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 21-08-61***

ประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล เรื่อง คุณภาพและการใช้ประโยชน์ของน้ำ มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง คุณภาพและการใช้ประโยชน์ของน้ำ  วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) นักเรียนสามารถอธิบายการตรวจสอบคุณภาพของน้ำเบื้องต้นและการใช้ประโยชน์จากน้ำได้ (K) นักเรียนสามารถประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำอย่างง่ายได้ (P) นักเรียนสามารถออกแบบและนำเสนอชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือ ICT ได้ (P) นักเรียนมีความตระหนักต่อการใช้น้ำและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (A) …

3-13 การขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ (ปรับปรุง)

วิดีโอมัลติมีเดียกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซี เรื่อง การขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์    วิชา  วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) นักเรียนสามารถสังเกต และอธิบายปรากฏการณ์ขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์  ปรากฏการณ์กลางวันและกลางคืน  และการกำหนดทิศได้ (K) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสืบค้น และสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ (P) นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ ตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย (A) 2. กิจกรรม …

3-04 การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

  มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด วิชา  วิทยาศาสตร์   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1.จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ บอกวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดได้ เลือกวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดมาใช้ในโรงเรียนได้ นำความรู้เรื่องการประหยัดไฟฟ้ามาสร้างโปสเตอร์รณรงค์โดยใช้ ICT ได้ 2. กิจกรรม (Actvities)       …

3-11 การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

วีดิโอมัลติมีเดียกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์   วิชา  วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 3 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกแหล่งพลังงานธรรมชาติที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอภิปรายข้อดีและข้อเสียของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ไอซีทีในการสร้างและนำเสนอแผนผังความคิดเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า   กิจกรรม (Activities) 1. ขั้นนำ คณะผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นแจกใบความรู้แล้ว   ทบทวนเนื้อหาโดยมีสื่อประกอบ 2.ขั้นวางแผน คณะผู้สอนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดพร้อมช่วยกันออกแบบแผนผังกันภายในกลุ่ม …

3-12 พลังงานชีวมวลสำหรับผลิตไฟฟ้า

  วีดิโอมัลติมีเดียกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที เรื่อง พลังงานชีวมวลสำหรับผลิตไฟฟ้า วิชา  วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑. จุดประสงค์การเรียนรู้ (Objective) เพื่อให้นักเรียนสามารถ ๑.อธิบายการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลได้ถูกต้อง ๒.จำแนกความแตกต่างของโรงไฟฟ้าชีวมวลแต่ละประเภทได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ๓.นำบัตรภาพวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและบัตรภาพอุปกรณ์เครื่องจักรภายในโรงไฟฟ้ามาใช้ได้ถูกต้อง ๔.ออกแบบกระบวนการในการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชีวมวลด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้ถูกต้อง ๒.กิจกรรม (Activeities) …

3-09 พลังงานนิวเคลียร์

วิดีโอมัลติมีเดียกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที เรื่อง พลังงานนิวเคลียร์   วิชา  วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 3 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกแหล่งพลังงานธรรมชาติที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอภิปรายข้อดีและข้อเสียของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ได้ 3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ ไอซีทีในการสร้างและนำเสนอแผนผังความคิดเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าได้ กิจกรรม (Activities) 1. ขั้นนำกิจกรรม  คณะผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อทดสอบความรู้และความเข้าใจในตัวของผู้เรียน …

3-08 การนำความร้อนใต้พิภพมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า

วีดิโอมัลติมีเดียกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที เรื่อง การนำความร้อนใต้พิภพมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) เพื่อให้นักเรียนสามารถ นักเรียนได้เรียบเรียงความคิดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยการต่อจิ๊กซอว์ นักเรียนสร้างแผนผังความคิดด้วยโปรแกรม Paint นักเรียนนำเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียน 2. กิจกรรม (Activities) ขั้นสร้างความเข้าใจ 1) …

3-01 ก๊าซธรรมชาติสำหรับผลิตไฟฟ้า

วีดีโอมัลติมิเดียกิจกกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไไอซีที เรื่อง ก๊าซธรรมชาติสำหรับผลิตไฟฟ้า  วิชาวิทยาศาสตร์    ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 1.จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ บอกแหล่งการผลิตก๊าซธรรมชาติได้ อธิบายการนำเอาก๊าซธรมมชาติไปใช้ผลิตไฟฟ้าได้ เลือกกระบวนการการนำก๊าซธรรมชาติมาผลิตไฟฟ้าและสร้างชิ้นงานโดยใช้ ICT ได้ 2. กิจกรรม (Activities) ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ …

3-07 การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

เรื่อง การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย วิชาวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1.จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถ -บอกถึงเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยได้ -อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดภายในกลุ่มเกี่ยวกับวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยได้ -นำเทคโนโลยีไอซีทีมาสร้างและนำเสนอผลงานเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยได้ 2.กิจกรรม ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ (engagement) (5 นาที) 1.ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าในบ้านให้นักเรียนฟังดังนี้ -พลังงานมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถผลิตจากแหล่งพลังงานได้หลายรูปแบบ เครื่องใช้ไฟฟ้า …