3-09 พลังงานนิวเคลียร์

วิดีโอมัลติมีเดียกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที

เรื่อง พลังงานนิวเคลียร์   วิชา  วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 3

จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกแหล่งพลังงานธรรมชาติที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอภิปรายข้อดีและข้อเสียของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ได้

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ ไอซีทีในการสร้างและนำเสนอแผนผังความคิดเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าได้

กิจกรรม (Activities)
1. ขั้นนำกิจกรรม  คณะผู้สอนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อทดสอบความรู้และความเข้าใจในตัวของผู้เรียน  จากนั้นคณะผู้สอนแจกใบความรู้และทบทวนเนื้อหาให้แก่ผู้เรียน โดยมีสื่อประกอบเพื่อสร้างความเข้าใจ

2.ขั้นวางแผน คณะผู้สอนให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ระดมความคิดพร้อมช่วยกันออกแบบแผนผังกันภายในกลุ่มลงในกระดาษลิปชาร์ท จากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งแผนผังความคิดเพื่อดูความคืบหน้า  และความถูกต้อง  ด้วยเวลาที่มีจำกัดจึงให้ผู้เรียนกลุ่มที่เหลือถ่ายวิดีโอส่งความคืบหน้าผ่านทางยูทูป

3.ขั้นปฏิบัติ คณะผู้สอนให้ผู้เรียนใช้โปรแกรม Simplemind ใน Tablet ทำแผนผังเพื่อสร้างชิ้นงาน

4.ขั้นประเมิน คณะผู้สอนนำผลงานของผู้เรียนแต่ละกลุ่มมาเปิดในจอ  LED  เพื่อให้เพื่อนและคณะผู้สอนประเมิน

เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)
1. Tablet                                         5. วิดีโอ เรื่องโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

2. จอ LED                                       6. ใบความรู้เรื่องพลังงานนิวเคลียร์

3. สื่อการสอน                                  7. Simplemind ใน Tablet

4. Note Book

การวัดและการประเมินผล

เกณฑ์การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

 

รายการประเมิน

 

 

 

ระดับการให้คะแนน

 

 
  3 2 1
1. เนื้อหาสาระ     มีรายละเอียดอย่างเพียงพอไม่มีข้อผิดพลาดหรือแสดงถึงความไม่เข้าใจและบูรณาการแนวคิดต่างๆเข้าด้วยกัน  (มีรายละเอียดมาก)     มีรายละเอียดอย่างเพียงพอและไม่มีข้อผิดพลาดหรือแสดงว่าไม่เข้าใจ แต่ข้อมูลเหล่านั้นเป็นลักษณะของการนำเสนอที่ไม่ได้แสดงถึงบูรณาการระหว่างข้อมูลหรือแนวคิดหลักในเรื่องนี้(มีรายละเอียดเพียงพอ)     มีรายละเอียดแสดงไว้ในบันทึกแต่บางส่วนผิดพลาดหรือไม่ชัดเจนหรือแสดงถึงความไม่เข้าใจในเรื่องนั้น

(มีรายละเอียดเล็กน้อย)

2.ความตรงต่อเวลา    ทำงานได้ตามขั้นตอน

ตรงตามเวลาที่กำหนด

    ทำงานได้ตามขั้นตอน

เลยเวลาที่กำหนด 2 – 5 นาที

 

 ทำงานไม่ตรงตามขั้นตอนเลยเวลาที่กำหนด 5 นาทีขึ้นไป
3. ความคล่องแคล่วในขณะปฏิบัติงาน มีความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงานและการใช้อุปกรณ์ดำเนินการได้อย่างปลอดภัยเสร็จทันเวลา มีความคล่องแคล่วในการปฏิบัติงานและการใช้อุปกรณ์ แต่ต้องชี้แนะในการใช้อุปกรณ์อย่างปลอดภัย ปฏิบัติงานไม่ทันเวลาที่กำหนด เนื่องจากขาดความคล่องแคล่วในการใช้อุปกรณ์และการดำเนินการ
4. การนำเสนอ มีรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ กระชับ และลำดับเรื่องราวได้ครบถ้วน มีรูปแบบการนำเสนอที่ค่อนข้างน่าสนใจ และลำดับเรื่องราวได้ครบถ้วน มีรูปแบบการนำเสนอที่ไม่ค่อยน่าสนใจ และลำดับเรื่องราวไม่ครบถ้วน

 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ   ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ
    12 ดีมาก
9 –11 ดี
    6 – 8 ปานกลาง
            ต่ำกว่า 5 ปรับปรุง

บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

เมื่อมองโดยรวมแล้ว  รูปแบบการสอนแบบ PBL Using  ICT ช่วยให้ผู้สอนแก้ปัญหาที่พบเจอได้ในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างทักษะ กระบวนการคิด การวางแผนและการแก้ไขปัญหา เราลดการเรียนวิชาการที่น่าเบื่อหน่ายเป็นการทำกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้น สนใจในการเรียนมากขึ้น ดังนั้นรูปแบบการสอน PBL Using  ICT ถือเป็นรูปแบบการสอนหนึ่งที่ครูยุคใหม่ควรนำมาประยุคใช้ในชั้นเรียน

ข้อมูล เพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดีโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนิน การได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)

 

วิดีโอประกอบการสอน เรื่อง โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์(กฟผ.)

วิดีโอ สะท้อนความคิดของผู้เรียน

รายชื่อเจ้าของผลงาน

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

  • ชื่อ-นามสกุล นางสาวกนกวรรณ   คงสวัสดิ์     นักศึกษาวิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะ ครุศาสตร์      หมายเลขโทรศัพท์  094-9642343

e-mail  : kanokwaneiiww@gmail.com

  • ชื่อ-นามสกุล นางสาวพัทธราพร  หมีดง . นักศึกษาวิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะ ครุศาสตร์       หมายเลขโทรศัพท์  082-4014962

e-mail : pattakik_123@hotmail.com

  • ชื่อ-นามสกุล นางสาวอชิรญา สนอ่อง    นักศึกษาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะ ครุศาสตร์      หมายเลขโทรศัพท์  080-0996053

e-mail : achiraya.sonong@hotmail.com

  • ชื่อ-นามสกุล นายภานุพงศ์    มากกูล      นักศึกษาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะ ครุศาสตร์   หมายเลขโทรศัพท์  091-8432236

e-mail : Phanupong26mon@gmail.com

 

อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวอรพรรณ ธนะขว้าง  หมายเลขโทรศัพท์ 084-8864905

e-mail : Orrapun.t@gmail.com