3-04 การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

 

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
เรื่อง การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด วิชา  วิทยาศาสตร์   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1.จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

  • บอกวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดได้
  • เลือกวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดมาใช้ในโรงเรียนได้
  • นำความรู้เรื่องการประหยัดไฟฟ้ามาสร้างโปสเตอร์รณรงค์โดยใช้ ICT ได้

2. กิจกรรม (Actvities)

               ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  (ใช้รูปแบบการสอนแบบ Flipped Classroom ห้องเรียนกลับด้าน)

1.ครูจัดทำสื่อการสอนเรื่อง การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ใส่ CD ให้ผู้เรียน

2.ผู้เรียน นำ CD สื่อการสอนที่ครูแจกให้ ไปศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน

                ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะและรูปแบบการสอนแบบ PBL Using ICT)

    ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ (engagement) ( 5 นาที)

3.ครูนำบิลค่าไฟฟ้ามาให้นักเรียนดู แล้วใช้คำถามกระตุ้นดังนี้

-มีบ้านนักเรียนคนใดมีค่าไฟที่แพงกว่าบิลของครูไหม?

-(ถ้ามี) ในบ้านของนักเรียนมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างแล้วมีการใช้อย่างไร?

-แล้วนักเรียนจะมีวิธีการไหนบ้างที่จะทำให้ค่าไฟบ้านครูนั้นถูกลงกว่านี้?

4.ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด จำนวน 5 ข้อ

      ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา (exploration) (10นาที)

5.ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 8 คน จำนวน 5 กลุ่ม ช่วยกันค้นหาข้อมูล รูปภาพ เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดจากใบความรู้ หนังสือเรียน หรืออินเตอร์เน็ต

       ขั้นที่ 3  อธิบายและลงข้อสรุป (explanation)  ( 20 นาที)

ุ6.ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบโปสเตอร์วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ที่สนใจ

7.ครูคอยให้คำปรึกษา ชี้แนะ เกี่ยวกับการออกแบบโปสเตอร์วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด แต่ละกลุ่ม

8.ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

9.ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด จำนวน 5 ข้อ

        ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ (elaboration) (20 นาที)

10.ครูให้นักเรียนจัดทำโปสเตอร์รณรงค์จริงเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดจากโปรแกรม Power Point

ในโน๊ตบุค และให้ผู้เรียนใช้แท็บเล็ตถ่ายวิดีโอการนำเสนอ

        ขั้นที่ 5 ประเมิน (evaluation)  ( 5 นาที)

11.ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นหลังเรียนเรื่องนี้ในประเด็นนี้

-สิ่งที่นักเรียนได้รับจากการเรียนในวันนี้?

-นักเรียนพึงพอใจในการเรียนในวันนี้หรือไม่?

12.ครูประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้ การตอบคำถามในใบกิจกรรม การทำแบบทดสอบหลังเรียนและการประเมินพฤติกรรมและแบบประเมินผลงานรายกลุ่ม

  1. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials

1.แท็บเล็ต

2.โน๊คบุค

3.อินเตอร์เน็ต

4.โปรแกรม Power Point

  1. การวัดและการประเมินผล

ใช้เกณฑ์รูบริก โดยครูและนักเรียนจะร่วมกันประเมินผลงานของแต่ละกลุ่ม

สิ่งที่ต้องการวัด วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์
  พุทธิพิสัย : ขั้นที่ 1ความรู้ความจำ ความสามารถในการจดจำสิ่งที่เรียนมาแล้ว อาจเป็นข้อมูลง่ายๆจนถึงทฤษฎี            การบอกวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดได้     – ใบกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง ทำไมต้องประหยัดไฟฟ้า

 

–  แบบทดลองหลังเรียนเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

 

 

 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

   จิตพิสัย : ขั้นที่ 3 การเห็นคุณค่า ความรู้สึกนิยมพอใจที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่รับรู้             การเลือกวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดมาใช้ในโรงเรียนได้โดยออกแบบโปสเตอร์รณรงค์เรื่อง การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด    – ใบกิจกรรมที่ 1.2 เรื่องการออกแบบโปสเตอร์รณรงค์เรื่อง การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด

-แบบประเมินผลงานรายกลุ่ม

ระดับคุณภาพ 2                 ผ่านเกณฑ์
   ทักษะพิสัย : ขั้นที่ 4 การปฏิบัติงานได้เอง/คล่อง ปฏิบัติได้เองอย่างถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ             การสร้างโปสเตอร์รณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดได้  – แบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์(รายกลุ่ม) ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


เกณฑ์การประเมินผลงานรายกลุ่ม  (เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด)

รายการประเมิน 5 4 3 2 1
ความถูกต้องของโปสเตอร์

 

 

มีองค์ประกอบตามที่กำหนดดีมาก มีองค์ประกอบตามที่กำหนดดี มี

องค์ประกอบตามที่กำหนดปานกลาง

มี

องค์ประกอบตามที่กำหนดน้อย

ไม่มี

องค์ประกอบตามที่กำหนด

ความคิดสร้างสรรค์

 

ออกแบบได้สวยงาม สื่อความหมายเหมาะสมดีมาก ออกแบบได้สวยงาม สื่อความหมายเหมาะสมดี ออกแบบได้สวยงาม สื่อความหมายเหมาะสมปานกลาง ออกแบบได้สวยงาม สื่อความหมายเหมาะสม

น้อย

ออกแบบได้สวยงาม สื่อความหมายไม่เหมาะสม

 

การนำเสนอโปสเตอร์

 

นำเสนอเข้าใจดีมาก นำเสนอเข้าใจดี นำเสนอเข้าใจปานกลาง นำเสนอเข้าใจน้อย นำเสนอเข้าใจต้องปรับปรุง
ระยะเวลาที่ใช้ โปสเตอร์

 

ใช้เวลาตามที่กำหนดดีมาก ใช้เวลาเกินที่กำหนด

น้อย

ใช้เวลาเกินที่กำหนด

ปานกลาง

ใช้เวลาเกินที่กำหนด

มาก

ใช้เวลาเกินที่กำหนด

มากที่สุด

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน 20 – 15 14 -10 9-5 ต่ำกว่า 5
ระดับคุณภาพ (2)ดีเยี่ยม (2)ดี (1)พอใช้ (0)ปรับปรุง
  1. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

จากการสอนเรื่อง การใช้ไฟฟ้าอย่าประหยัด โดยใช้การเรียนการสอนแบบ PBL Using ICT เป็นการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ฝึกคิดจินตนาการและเกิดการคิดและการเรียนรู้ สามารถดึงดูดความสนใจนักเรียนฝึกให้ผู้เรียนนำ ICT มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนักเรียนมีการร่วมกันวางแผน ออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานทำให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน มีการแบ่งหน้าที่ก่อนลงมือทำ แสดงแนวความคิดปรึกษากันภายในกลุ่มและมีการแก้ปัญหา ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าการเรียนการสอนแบบบรรยาย

  1. ข้อมูล เพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วิดีโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนิน การได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)

ผลงานนักเรียน

5 4 3 2 1 img_2045 img_2036

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

15224567_1134061006690380_835927545_o 15215674_1134061003357047_1945003211_o

 

7.รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม)

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

ชื่อ-นามสกุลนางสาว กัลยารัตน์     ขุนมธุรส นักศึกษาวิชาเอก5613118006
คณะครุศาสตร์  หมายเลขโทรศัพท์089-4393010 e-mail khunmathurot@gmail.com
ชื่อ-นามสกุลนางสาวกุลจิรา    อย่างตระกูล. นักศึกษาวิชาเอก5613118008
คณะครุศาสตร์  หมายเลขโทรศัพท์061-3532635  e-mail –
ชื่อ-นามสกุลนางสาว สุกัญญา ฉ่ำไกร นักศึกษาวิชาเอก5613118034
คณะครุศาสตร์  หมายเลขโทรศัพท์091-8393679 e-mail sukanya68@windowslive.com

8.อาจารย์ที่ปรึกษาชื่อ-นามสกุลอาจารย์ อรพรรณ  ธนะขว้าง หมายเลขโทรศัพท์ 084-8864905

e-mail Orrapun.t@gmail.com