1-06 การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism เรื่อง What do you do? วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PBL

 

สำรอง https://drive.google.com/open?id=0B2r3pTiIbHMtMjVYcHNucFdYSXM

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม
เรื่อง What do you do? วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)

 1. นักเรียนสามารถนำเสนอบทสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อที่ตนเองสร้างขึ้นได้ (K)
 2. นักเรียนพูดและเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับการถามข้อมูลได้อย่างถูกต้อง (P)
 3. นักเรียนสามารถทำงานร่วมผู้อื่นได้ (A)

2. กิจกรรม (Activities)

ชั้นนำเข้าสู่บทเรียน : ให้ทำกิจกรรม โยนบอลถามชื่อ ถามอาชีพ โดยใช้คำถาม What’s your name? / What do you do? ผู้รับตอบชื่อของตนเองว่า My name’s _____.(ชื่อ) I’m_____.(อาชีพ)  เป็นการทบทวนความรู้เดิม

ขั้นนำเสนอ : ครูให้นักเรียนศึกษา Video Clip และ CAI เกี่ยวกับการทักทาย แนะนำตนเองเพื่อน และการถามข้อมูลต่างๆ

ขั้นฝึก : นักเรียนแบ่งกลุ่ม ศึกษาบัตรคำแต่ละชุดที่ครูแจกให้ แล้วนำมาเรียงเป็นประโยคคำถามและคำตอบให้สอดคล้องกัน โดยสามารถใช้อินเตอร์เน็ตค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อศึกษาความหมายและตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นผลิต : ให้นักเรียนสร้างโรงละครเล็ก เป็นสถานการณ์ต่างๆ เพื่อถามข้อมูลของบุคคล เช่น ชื่อ อายุ สัญชาติ อาชีพ เป็นต้น โดยใช้คอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์ในการสร้างชิ้นงานได้ แล้วมานำเสนอหน้าชั้นเรียน (ระหว่างที่นักเรียนนำเสนอ ให้นักเรียนทำการบันทึกการแสดงด้วยกล้องวิดีโอหรือโทรศัพท์มือถือแล้วนำไปอัพโหลดลงในสื่อsocial เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถกลับมาชมได้ในภายหลัง

ขั้นสรุปการเรียนรู้ : ครูให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยคคำถามต่างๆ โดยการถามคำถาม

3. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)

 1. Video Clip เรื่อง Nice to meet you.
 2. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) เรื่อง What do you do?
 3. ชุดบัตรคำ Q&A
 4. คอมพิวเตอร์ / Notebook
 5. กล้องวิดีโอหรือโทรศัพท์มือถือ
 6. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์

4. การวัดและการประเมินผล

 1. ประเมินจากการเขียนบทสนทนาภาษาอังกฤษ
 2. ประเมินจากการตอบคำถามในชั้นเรียน
 3. ประเมินจากการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน
 4. ประเมินจากการทำงานเป็นกลุ่ม

5. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

 1. นักเรียนสามารถใช้ประโยคคำถามในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวได้ถูกต้องและนำมาแต่งเป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม โดยมีการเพิ่มเติมสถานการณ์ให้สอดคล้องกับฉากหรือหัวข้อที่นักเรียนได้รับ
 2. ในนำเสนอบทสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อที่นักเรียนสร้างขึ้นได้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า นักเรียนรู้สึกสนุกในการทำกิจกรรม ทำให้นักเรียนได้คุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะพูดภาษาอังกฤษ และได้ฝึกความกล้าในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
 3. การทำงานเป็นกลุ่ม นักเรียนรู้จักแบ่งหน้าที่กันทำงาน ทำให้ผลงานออกมาสำเร็จ และมีความสามัคคีในการทำงาน
 4. นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียน รวมทั้งในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน (4C: Critical Thinking – การคิดวิเคราะห์, Communication- การสื่อสาร Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์) รวมถึงทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีตามการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
 5. การใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และวิดีโอคลิป ซึ่งมีทั้งภาพและเสียงช่วยให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนง่ายมากยิ่งขึ้น นักเรียนได้ฟังเสียงของเจ้าของภาษาทำให้ออกเสียงประโยคได้ถูกต้อง
 6. ครูนำวีดิโอที่เสร็จแล้วรวบรวมและมานำเสนอในชั่วโมงเรียนครั้งถัดไปอีกครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมและทบทวนบทเรียน น่าจะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจและมีความคงทนในการจดจำบทเรียนมากยิ่งขึ้น

6. ข้อมูล เพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดีโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนิน การได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)

แผนการสอน

แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชา ภาษาอังกฤษ              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 2                                       ปีการศึกษา 2558                      เรื่อง What do you do? __________________________________________________________________________

 1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

ต 1.2 ป.6/4  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว

 1. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การฟัง พูด อ่าน และเขียน เกี่ยวกับชื่อ ความสามารถ บุคลิกลักษณะ อาชีพ ประวัติบุคคลสั้นๆ การถามคำถามเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เป็นทักษะการสื่อสารที่นำไปใช้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน

 1. จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)

3.1 ด้านความรู้ (K)

 1. นักเรียนสามารถนำเสนอบทสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อที่ตนเองสร้างขึ้นได้

3.2 ด้านทักษะ (P)

  1. นักเรียนพูดและเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับการถามข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

3.3 ด้านคุณลักษณะ (A)

 1. นักเรียนสามารถทำงานร่วมผู้อื่นได้
 2. สาระการเรียนรู้
  ด้านเนื้อหา

คำศัพท์ สำนวนภาษา และประโยค ที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น

What’s your name?                        My name’s ___. (ชื่อ)
What’s his/her name?                     His/ Her name’s ___. (ชื่อ)
What do you do?                          I’m a/an ___. (อาชีพ)
What is he/she?                            He/ She is a/an ___. (อาชีพ)
Where are you from?                     I’m from ___. (ประเทศ)
Where do you come from?              I come from ___. (ประเทศ)
How old/tall…?                             I am___. (อายุ / ส่วนสูง)

 1. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
  1. ความสามารถในการคิด
  2. ความสามารถในการปัญหา
  3. ความสามารถในการสื่อสาร
  4. ความสามารถในการแก้ปัญหา
  5. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 2. คุณลักษณะอังพึงประสงค์
  A. ใฝ่เรียนรู้
 3. ชิ้นงาน/ภาระงาน
            ชิ้นงาน ให้นักเรียนสร้างละครเกี่ยวกับการถามข้อมูลบุคคลและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว
 1. กระบวนการจัดการเรียนรู้

ชั้นนำเข้าสู่บทเรียน

 1. ครูกล่าวทักทายนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ (Good morning/Good afternoon, class. My name’s _____ (ชื่อจริงของครู), you can call me teacher _____. (ชื่อเล่นของครู) I’m your English teacher. แล้วพูดต่อว่า Everybody has already known me but I don’t know you. Therefore, you have to introduce yourself.
 2. ครูให้นักเรียนยืนเป็นวงกลมและมีระยะห่างกันพอจะรับส่งลูกบอลหากันได้ ผู้ที่โยนลูกบอลจะตอบถามชื่อและอาชีพของคนรับว่า What’s your name? / What do you do? ผู้รับลูกบอลก็จะต้องตอบชื่อของตนเองว่า My name’s _____.(ชื่อ) I’m_____.(อาชีพ) หลังจากทำกิจกรรมถามตอบจนครบ ครูถามนักเรียนทุกคนอีกครั้งว่า ถ้าต้องการถามชื่อ/อาชีพจะถามว่าอย่างไร และถ้าจะบอกชื่อ/อาชีพของตนเองจะตอบว่าอย่างไร

ขั้นนำเสนอ

 1. ครูให้นักเรียนศึกษา VDO Clip และCAI เกี่ยวกับการทักทาย แนะนำตนเองเพื่อน และการถามอาชีพ
 2. หลังจากดู VDO Clip และ CAI จบ ครูสุ่มนักเรียนออกมาเขียนประโยคที่อยู่ใน VDO Clip
 3. ครูให้นักเรียนช่วยกันศึกษาความหมายประโยคที่นักเรียนเขียนบนกระดาน โดยใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นครูช่วยตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

ขั้นฝึก

 1. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน
 2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาบัตรคำแต่ละชุดที่ครูแจกให้ แล้วนำมาเรียงเป็นประโยคคำถามและคำตอบให้สอดคล้องกัน โดยบัตรคำแต่ละชุดจะเกี่ยวข้องกับการถามข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ อายุ สัญชาติ อาชีพ เป็นต้น
 3. ให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มมานำเสนอประโยคหน้าชั้นเรียน เพื่อให้เพื่อน ๆ ช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง
 4. ครูให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประโยคที่แต่ละกลุ่มนำเสนอ

ขั้นผลิต

 1. ครูให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาจับสลาก หัวข้อตัวละครของกลุ่มตนเอง เช่น fruit, animal, sea, school, เป็นต้น
 2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแต่งเป็นบทสนทนาตามหัวข้อที่จับสลากได้ ซึ่งบทสนทนามีความยาวอย่างน้อย 15 ประโยค แล้วให้ครูช่วยตรวจสอบความถูกต้องของประโยค โดยนักเรียนสนทนากันให้ครูเป็นผู้ฟัง
 3. ครูให้นักเรียนสร้างตัวละครพร้อมฉากหลังตามหัวข้อที่นักเรียนได้ โดยใช้คอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์ในลักษณะของโรงละครเล็ก แล้วมานำเสนอหน้าชั้นเรียน (ระหว่างที่นักเรียนนำเสนอ ให้นักเรียนทำการบันทึกการแสดงด้วยกล้องวิดีโอหรือโทรศัพท์มือถือแล้วนำไปอัพโหลดลงในสื่อsocial เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถกลับมาชมได้ในภายหลัง)
 4. ครูให้นักเรียนกลุ่มอื่นบันทึกการฟังจากบทสนทนาของเพื่อนลงสมุด แล้วตอบคำถามจากเรื่องที่ฟัง

– How many characters are in this story? (มีตัวละครในเรื่องกี่ตัว)

– What are their name? (ตัวละครมีชื่อว่าอะไรบ้าง)

– Where are they? (เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหน)

– What happened? (ในเรื่องเกิดอะไรขึ้นบ้าง)

– ฯลฯ

 1. ครูบอกนักเรียนว่าจะนำวิดีโอที่บันทึกไปเผยแพร่ในสื่อ social และให้นักเรียนไปลองดูอีกครั้ง เพื่อทบทวนบทเรียนได้ (ในชั่วโมงเรียนครั้งต่อไป ครูนำวีดิโอที่เสร็จแล้ว มานำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอีกครั้งเป็นการทบทวนบทเรียน)

ขั้นสรุปการเรียนรู้

 1. ครูสรุปความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยคคำถามต่างๆ ในการถามข้อมูลของบุคคล โดยการถามคำถาม เช่น ถามชื่อ ใช้คำถามว่าอะไร / ถามบ้านเกิด จะถามคำถามได้กี่แบบ ถามอย่างไรบ้าง เป็นต้น
 1. สื่อและแหล่งเรียนรู้
  1. Video Clip เรื่อง Nice to meet you.
  2. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) เรื่อง What do you do?
  3. ชุดบัตรคำ Q&A
  4.  คอมพิวเตอร์
  5. กล้องวิดีโอหรือโทรศัพท์มือถือ
  6. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
 1. การวัดและประเมินผล

 

การประเมินผลด้าน วิธีการวัด เครื่องมือที่ใช้ เกณฑ์การประเมิน
ด้านความรู้

1. นักเรียนพูดและเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับการถามข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

 

ประเมินจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

 

การถามตอบ

 

การตอบคำถามได้ถูกต้อง ร้อยละ 80

ด้านทักษะ

2. นักเรียนสามารถนำเสนอบทสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อที่ตนเองสร้างขึ้นได้

 

ประเมินชิ้นงานและการนำเสนอ

 

แบบประเมินชิ้นงานและการนำเสนอ

 

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

ด้านคุณลักษณะ

3. นักเรียนสามารถทำงานร่วมผู้อื่นได้

 

ประเมินการทำงานกลุ่ม

 

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

ตามเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

        

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

 1. นักเรียนสามารถใช้ประโยคคำถามในการสอบถามข้อมูลส่วนตัวได้ถูกต้องและนำมาแต่งเป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม โดยมีการเพิ่มเติมสถานการณ์ให้สอดคล้องกับฉากหรือหัวข้อที่นักเรียนได้รับ
 2. ในนำเสนอบทสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อที่นักเรียนสร้างขึ้นได้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า นักเรียนรู้สึกสนุกในการทำกิจกรรม ทำให้นักเรียนได้คุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะพูดภาษาอังกฤษ และได้ฝึกความกล้าในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
 3. การทำงานเป็นกลุ่ม นักเรียนรู้จักแบ่งหน้าที่กันทำงาน ทำให้ผลงานออกมาสำเร็จ และมีความสามัคคีในการทำงาน
 4. นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียน รวมทั้งในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน (4C: Critical Thinking – การคิดวิเคราะห์, Communication- การสื่อสาร Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์) รวมถึงทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีตามการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
 5. การใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และวิดีโอคลิป ซึ่งมีทั้งภาพและเสียงช่วยให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนง่ายมากยิ่งขึ้น นักเรียนได้ฟังเสียงของเจ้าของภาษาทำให้ออกเสียงประโยคได้ถูกต้อง
 6. ครูนำวีดิโอที่เสร็จแล้วรวบรวมและมานำเสนอในชั่วโมงเรียนครั้งถัดไปอีกครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมและทบทวนบทเรียน น่าจะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจและมีความคงทนในการจดจำมากยิ่งขึ้น

ผลงานนักเรียน

Group 1: Travel in the forest. (Character: John ,Tom, Sara,  Jane, cow, tiger, monkey/ Setting: forest)

Group 2: New friends at school. (Character: Jane, Harry, Adam, Emma/ Setting: classroom)

Group 3: Love at first sight at the beach. (Character: Moon, Jessica, Brown, Cony, James/ Setting: beach)

ภาพกิจกรรมการเรียนรู้

20161228_10032820161228_100334

นักเรียนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตและสร้างผลงานของกลุ่มตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์

20161229_13284720161229_13285620170105_13540920170105_13530920161222_13303620161229_132739
 นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการทำงานและซ้อมบทละครภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียน

   20161229_141715 20161229_14161320161229_141807

สื่อ ICT

16389114_685284351674990_1356820883_o 16443091_685284521674973_705109288_oบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (CAI) เรื่อง What do you do? ของกระทรวงศึกษาธิการ

wdVideo Credit (For Education) 
Youtube : English singing Channel
https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA

 

7. รายชื่อเจ้าของผลงาน
ชื่อ-นามสกุล นางสาวเฑียรภักดิ์   สุทธิยะรักษ์                    วิชาที่สอน ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)                                  หมายเลขโทรศัพท์ 081-4178326
e-mail: bv.co.th@gmail.com