Currently browsing category

ภาคกลางและภาคใต้-ประเภทครูทั่วไป

1-02 PBL using ict เรียนรู้ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ผ่านคิวอาร์โค้ด ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5

PBL using ict เรียนรู้ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ผ่านคิวอาร์โค้ด ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ลิงค์สำรองhttps://www.youtube.com/watch?v=OT3F3xuMCyk   มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน  ง  2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า …

1-08 PBL using ICT เรื่อง การสร้างแบบจำลองเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน อ.บอย ร.ร.สาธิต มรภ.เพชรบุรี

วีดิโอมัลติมีเดียกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที เรื่อง การสร้างแบบจำลองเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน วิชา IPST-MicroBOX SE ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เพื่อให้นักเรียนมีภาวะผู้นำในการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อนำภาษาซี มาต่อยอด ในการควบคุมฮาร์ดแวร์จริงๆ ในชุดแบบฝึก IPST-MicroBOX SE เพื่อให้นักเรียนสามารถนำแผงวงจรในชุดกล่องสมองกล มาประยุกต์เพื่อเขียนโค้ดในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ …

1-01 PBL using ict วัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน รายวิชา การค้นคว้าอิสระ IS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

1-01 PBL using ict วัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน รายวิชา การค้นคว้าอิสระ IS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) 1.1นักเรียนสามารถนำเสนอข้อค้นพบข้อสรุปประเด็นที่นักเรียนสนใจ                                       …

1-03 การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว constructionism เรื่อง การขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว constructionism เรื่อง การขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลงานครู https://youtu.be/zF2BV6rKdg0         ผลงานนักเรียน  https://youtu.be/on4lbA6LPu4 https://youtu.be/YcMcHj7Bspk https://youtu.be/a1CPsgACeBI   https://youtu.be/-Np5fRoyxxY 1. จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ (Objective) …

1-04 การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism เรื่อง โครงงานหนังสั้นคุณธรรมนำความคิด วิชา หนังสั้นเพื่อการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ที่อยู่ลิงค์วิดีโอผลงานส่งเข้าประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล ตัวอย่างผลงานหนังสั้นคุณธรรมของนักเรียน ผลงานหนังสั้นเรื่อง samename ผลงานหนังสั้นเรื่อง สักวันฉันจะเป็นหมอ I wanna be Doctor ผลงานหนังสั้นเรื่อง จีบเขาเราทำได้ (relation) ตัวอย่างเว็บไซต์ผลงานนักเรียน ตัวอย่างการส่งผลงานหนังสั้นคุณธรรมนักเรียนในรูปแบบของห้องเรียน ม.5/8 การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนว Constructionism วิชาหนังสั้นเพื่อการศึกษา  เรื่องโครงงานหนังสั้นคุณธรรมนำความคิด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 …

1-06 การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism เรื่อง What do you do? วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PBL   สำรอง https://drive.google.com/open?id=0B2r3pTiIbHMtMjVYcHNucFdYSXM มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง What do you do? วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) นักเรียนสามารถนำเสนอบทสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อที่ตนเองสร้างขึ้นได้ (K) นักเรียนพูดและเขียนบทสนทนาเกี่ยวกับการถามข้อมูลได้อย่างถูกต้อง (P) นักเรียนสามารถทำงานร่วมผู้อื่นได้ …