1-04 การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism เรื่อง โครงงานหนังสั้นคุณธรรมนำความคิด วิชา หนังสั้นเพื่อการศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ที่อยู่ลิงค์วิดีโอผลงานส่งเข้าประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล

ตัวอย่างผลงานหนังสั้นคุณธรรมของนักเรียน
ผลงานหนังสั้นเรื่อง samename
ผลงานหนังสั้นเรื่อง สักวันฉันจะเป็นหมอ I wanna be Doctor
ผลงานหนังสั้นเรื่อง จีบเขาเราทำได้ (relation)

ตัวอย่างเว็บไซต์ผลงานนักเรียน
ตัวอย่างการส่งผลงานหนังสั้นคุณธรรมนักเรียนในรูปแบบของห้องเรียน ม.5/8

การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนว Constructionism
วิชาหนังสั้นเพื่อการศึกษา  เรื่องโครงงานหนังสั้นคุณธรรมนำความคิด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 – 5/8

 1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)
  1.1  นักเรียนสามารถศึกษา อ่าน เขียนเรียนรู้ในอุปกรณ์ไอซีทีหรือเทคโนโลยีใหม่ๆในชีวิตประจำวัน
  เช่นสมาร์ทโฟน ไอแพด ฯลฯ นำมาใช้ประโยชน์เช่นการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อได้
  1.2 นักเรียนสามารถศึกษาเขียน Story Board /บทภาพยนตร์อย่างง่ายได้
  1.3 นักเรียนสามารถ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สื่อสาร ทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ ศึกษาค้นคว้า
  หาข้อมูลของทักษะชีวิตและสภาพสังคมได้
  1.4 นักเรียนสามารถจัดทำ นำเสนอ เผยแพร่ โครงงานหนังสั้นที่มีประโยชน์และรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
  ในสังคมได้
 1. กิจกรรม (Activities)
  ความหมายโครงงานโครงงานหนังสั้นคุณธรรมนำความคิด มงคลชีวิตต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค หมายถึง
  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหัวข้อที่ครูผู้สอนกำหนดขึ้น ได้แก่  FAMILY, I can, ศีล 5 , พอเพียง , ยาเสพติด  นำมาสร้างสรรค์เป็นบทภาพยนตร์ ตามจุดประสงค์ที่กำหนดได้ แล้วใช้เทคนิค 3 P ในการผลิตผลงาน ภายใต้ขั้นตอนกระบวนการของโครงงาน

2.1  แบ่งกลุ่มนักเรียน 5-6  คน  นักเรียนจับกลุ่มกันเอง
2.2 ส่งตัวแทนจับสลาก เลือกหัวข้อ
2.3 นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน วิธีการดำเนินการ กิจกรรม เทคนิคดังนี้
2.3.1 ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหลักการและเหตุผลตามหัวข้อหนังสั้นที่ได้รับ
หาประเด็นมาจัดสร้างหนังสั้น
2.3.2 เขียนจุดประสงค์การทำโครงงาน/วัตถุประสงค์
2.3.3 เขียนบทภาพยนตร์
2.4 สร้างผลงานด้วยเทคนิค 3P
Pre-production
Production
Post-production
2.5 สร้างแบบสำรวจ/แบบสอบถามที่มีต่อผลงานหนังสั้นฉบับสมบูรณ์
2.6 สรุปข้อมูล จัดทำรูปเล่ม เตรียมข้อมูลเพื่อการประเมิน ได้แก่

  • รายงานโครงงานฯ                                                   1        เล่ม           10      point
  • Poster                                                                  1        แผ่น            5        point
  • เว็บไซต์นำเสนอ เผยแพร่โครงงาน                          1        เว็บไซต์       5        point
  • หนังสั้นฉบับสมบูรณ์จัดเก็บใน youtube.com         1        ชิ้น            20      point

เกณฑ์การประเมินรายงานโครงงาน

เกณฑ์ให้คะแนน คะแนน
รูปแบบถูกต้อง ครบถ้วน 3
เนื้อหา 5 บท 5
ความสวยงาม น่าสนใจ 2
รวม 10

 

เกณฑ์การประเมิน Poster

เกณฑ์ให้คะแนน คะแนน
ขนาดถูกต้อง 1
เนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง 2
ความสวยงาม น่าสนใจ 2
รวม 5

 

เกณฑ์การประเมินเว็บไซต์นำเสนอ เผยแพร่โครงงาน

เกณฑ์ให้คะแนน คะแนน
เนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ 3
ความสวยงาม น่าสนใจ 2
รวม 5

 

เกณฑ์การประเมินหนังสั้น

เกณฑ์ให้คะแนน คะแนน
เนื้อเรื่อง/บทภาพยนตร์ น่าสนใจ 5
เทคนิคคุณภาพการถ่ายทำผลงาน ภาพ เสียง มุมกล้อง ตัดต่อ เรียงลำดับ 10
ความคิดสร้างสรรค์  ประโยชน์ 5
รวม 20

 

 1. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)
  ด้านครูผู้สอน
  3.1 ใช้ Google classroom เป็นเครื่องมือในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเช็คชื่อ, การสั่งงาน, ใบความรู้ , ใบงาน,  การส่งการบ้าน, การตรวจการบ้าน ให้คะแนนย้อนกับมาจะปรากฏที่ อีเมล์ของนักเรียนเป็นรายบุคคล
  3.1.1 การประกาศข้อมูลข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ การสั่งงานให้กับนักเรียน
  3.1.2 นักเรียนส่งงาน การบ้าน ผลงานที่นักเรียนทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  3.2 ใช้ facebook, Google + ในการเผยแพร่ผลงานนักเรียน
  3.2.1 ให้นักเรียนเผยแพร่ผลงานหนังสั้นผ่านทาง social media ต่างๆ  เช่น facebook, Google+
  3.3  ใช้ youtube.com  เป็นที่เก็บผลงานของนักเรียน  แล้วแชร์ผลงานนำลิงค์มาส่งครูในใบงาน
  3.4  ใช้ google Form  ในการทำแบบทดสอบเก็บคะแนน  และแบบสอบถามความพึงพอใจ

ด้านนักเรียน การสร้างงานหนังสั้นโดยใช้โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป  นำมาตัดต่อด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน เผยแพร่ผลงานผ่าน social media

 1. การวัดและประเมินผล
  ครูผู้สอนให้นักเรียนส่งเอกสารและข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการวัดและประเมินผล
  มีรายละเอียดดังนี้
  รายงานโครงงานฯ                                1        เล่ม           10      point
  Poster                                               1        แผ่น           5        point
  การนำเสนอ เผยแพร่โครงงาน              1        เว็บไซต์     5        point
  หนังสั้นฉบับสมบูรณ์/youtube.com   1        ชิ้น             20      point
 1. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

ผลการจัดการเรียนเรียนรู้

 1. กิจกรรมการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้   สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามเวลาที่กำหนดทุกกิจกรรม
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้ นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้อย่างมีความสุข
 3. กิจกรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจตรงตามสาระการเรียนรู้ เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีทักษะกระบวนการตามที่จุดประสงค์กำหนด
 4. สื่อการเรียนการสอนที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ใช้สื่อหลายอย่าง เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัยผู้เรียน  สอดคล้องกับเนื้อหา   สามารถใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม  ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนานและเข้าใจบทเรียนได้เร็วยิ่งขึ้น
 5. การวัดผลประเมินผล ในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้  ครอบคลุมพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้  ผลการวัดผลและประเมินผลสรุปได้  ดังนี้
  5.1  ด้านความรู้ความเข้าใจ  (K) นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่ 1,2,34
  นักเรียนที่ผ่านจุดประสงค์ตามเกณฑ์ร้อยละ 100 จำนวน 115  คน
  5.2  ด้านทักษะกระบวนการ (P)  นักเรียนที่ผ่านทักษะกระบวนการตามเกณฑ์ร้อยละ 100 จำนวน 115 คน
  5.3  ด้านค่านิยม (A)  นักเรียนที่มีค่านิยมตามเกณฑ์ร้อยละ 100  จำนวน 115 คน
 1. ข้อมูลเพิ่มเติม

 

 1. รายชื่อเจ้าของผลงาน
 • ประเภทที่ 1  ครูในโรงเรียนทั่วไป

  ชื่อ-นามสกุล : นายสันติชัย  บุญรักษ์
               ที่อยู่ : โรงเรียนสงวนหญิง  134  ถนนประชาธิปไตย  ตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 เบอร์ติดต่อ 035-521659
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-9122166  e-mail: santichai@sysp.ac.th