1-03 การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว constructionism เรื่อง การขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว constructionism

เรื่อง การขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช

รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลงานครู https://youtu.be/zF2BV6rKdg0

 

 

 

 

ผลงานนักเรียน  https://youtu.be/on4lbA6LPu4

https://youtu.be/YcMcHj7Bspk

https://youtu.be/a1CPsgACeBI

 

https://youtu.be/-Np5fRoyxxY

1. จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ (Objective)

1.1 นักเรียนสามารถอธิบายรูปแบบการขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช

1.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต การวัด  การจัดกระทำข้อมูล และการสื่อความหมายข้อมูล

1.3 นักเรียนมีทักษะการทำงานเป็นทีม  การสืบค้นข้อมูล การสื่อสารสารสนเทศ  การคิดวิเคราะห์ การใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี และทักษะการแก้ปัญหา

2. กิจกรรม (Activities)

2.1 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้นักเรียนช่วยกันกำหนดปัญหาและกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ต้องการ

2.2 นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการขยายพันธุ์ของพืชชนิดต่างๆ ทาง internet โดยใช้ google , youtube ,pantip หรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ

2.3 นักเรียนเลือกชนิดของพืชและรูปแบบในการขยายพันธุ์ ศึกษาวิธีการปลูกพืชคนละ 1 ชนิดตามความสนใจ

2.4 ดำเนินการปลูกพืช ดูแล รักษา โดยตลอดระยะเวลาในการปลูกพืช นักเรียนจะต้องสังเกตและวัดการเจริญเติบโต พร้อมทั้งบันทึกผลทุกวัน และรายงานผลการเจริญเติบโต ผ่านทาง facebook ทุกสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เป็นระยะเวลา 2 เดือน

2.5 นักเรียนนำเสนอรูปแบบการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมการปลูกพืช ในรูปแบบของโพสเตอร์ ,vedio clip ทีเป็นชิ้นงานเดี่ยว และ ชิ้นงานของห้อง 1 ชิ้น และอาจนำเสนอ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการทำกิจกรรม

3. เครื่องมือ ไอซีที /วัสดุ / อุปกรณ์ (Tool And Materials)

3.1 เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล computer . notebook  โทรศัพท์มือถือ

3.2 เครื่องมือในการบันทึกผล กล้องถ่ายภาพ  โทรศัพท์  โปรแกรม microsoft  excel , word

3.3 เครื่องมือในการนำเสนอและรายงานผล สื่อมัลติมีเดีย การบันทึกเสียง  facebook . movies maker และอื่นๆ

4. การวัดและประเมินผล

4.1 ประเมินจากการรายงานผลการเจริญเติบโตของพืช ในรูปแบบโปสเตอร์

4.2 ประเมินจากรายงานในรูปแบบ vedio clip

4.3 ประเมินจากการรายงานความก้าวหน้าผ่านทาง facebook

เกณฑ์ประเมินการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์

 

รายการประเมิน ระดับคะแนน
3 2 1
1. ความถูกต้องของ

เนื้อหา

เนื้อหาครอบคลุมถูกต้องทั้งหมดทั้งรูปแบบการขยายพันธุ์และการเจริญเติบโต การสรุปผล เนื้อหาครอบคลุม

แต่ผิดบางส่วน

เนื้อหาผิดมากกว่า

2  ส่วนขึ้นไป

2. ความสมบูรณ์ของ

ชิ้นงาน

 

มีหัวข้อครบถ้วน

และเรียงลำดับได้ถูกต้องตามที่กำหนดสะอาด  เรียบร้อย

ทุกส่วน

ขาด  1 – 2  หัวข้อ

แต่เรียงลำดับได้ถูกต้องตามที่กำหนดสะอาด  เรียบร้อย

เป็นส่วนใหญ่

ขาด  3  หัวข้อขึ้นไป

และเรียงลำดับสลับหัวข้อ ไม่เป็นไปตามที่กำหนด สะอาด  เรียบร้อย เป็นส่วนน้อย

3. ทักษะการสังเกต ใช้ประสาทสัมผัสและเครื่องมือในการสังเกตมีการบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ใช้ประสาทสัมผัสแต่ไม่มีการใช้เครื่องมือในการสังเกตและบันทึกข้อมูลถูกต้อง ใช้ประสาทสัมผัสในสังเกตและการบันทึกข้อมูลถูกต้องบางส่วน
4. ทักษะการสื่อความหมายข้อมูล เขียนอธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม เข้าใจง่าย ปฏิบัติตามได้ เขียนอธิบายขั้นตอนการทำกิจกรรมได้เข้าใจได้ เขียนอธิบายขั้นตอนไม่เหมาะสม เข้าใจยาก
5.ทักษะการจัดกระทำกับข้อมูล ใช้ตาราง กราฟ หรือรูปภาพ แสดงข้อมูลที่บันทึกได้ ใช้การนำเสนอเพียง2รูปแบบเท่านั้น ใช้รูปแบบการนำเสนอเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
6. ทักษะการวัด ใช้เครื่องมือในการวัดถูกต้อง เหมาะสม พร้อมบอกวิธีวัดการเจริญเติบโต ใช้เครื่องมือในการวัดถูกต้อง เหมาะสม ไม่พร้อมบอกวิธีวัดการเจริญเติบโต ใช้เครื่องมือในการวัดไม่ถูกต้อง เหมาะสม
7. อ้างอิงแหล่งสืบค้น

ที่เชื่อถือได้

บอกแหล่งสืบค้น

ที่เชื่อถือได้มากกว่า

1  แหล่งขึ้นไป

บอกแหล่งสืบค้น

ที่เชื่อถือได้อย่างน้อย

1  แหล่ง

ไม่บอกแหล่งสืบค้น

 

6. งานเสร็จทันเวลา ส่งงานตรงตามกำหนดเวลา ส่งงานช้ากว่าที่กำหนด  1 – 2  วัน ส่งงานช้ากว่าที่กำหนด 3 วันขึ้นไป

 

เกณฑ์ประเมินการนำเสนอผลงานในรูปแบบ video clip

รายการประเมิน ระดับคะแนน
3 2 1
1. มีรูปแบบที่แปลกใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์ มีรูปแบบที่แปลกใหม่และมีความคิดสร้างสรรค์มีรูปแบบที่แปลกใหม่สนุก ชวนติดตาม ไม่น่าเบื่อและมีความคิดสร้างสรรค์ มีรูปแบบที่สนุก ชวนติดตาม ไม่น่าเบื่อ มีรูปแบบธรรมดา ไม่น่าสนใจ
2. ความถูกต้องของ

เนื้อหา

เนื้อหาครอบคลุมถูกต้องทั้งหมดทั้งรูปแบบการขยายพันธุ์และการเจริญเติบโต การสรุปผล เนื้อหาครอบคลุม

แต่ผิดบางส่วน

เนื้อหาผิดมากกว่า

2  ส่วนขึ้นไป

3. ทักษะการสื่อสาร สื่อสารด้วยภาษาพูดที่ชัดเจนต่อเนื่อง ไม่ติดขัด มีข้อความบรรยายที่ชัดเจนเข้าใจง่าย สื่อสารด้วยภาษาพูด ตะกุกตะกักบ้างแต่สื่อความหมายได้ มีข้อความบรรยายเช้าใจง่าย สื่อสารด้วยภาษาพูด หรือข้อความบรรยายเพียงอย่างเดียว
4. ทักษะการใช้เทคโนโลยี เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายในการสร้างชิ้นงาน มีทั้งเสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ ข้อความ รูปภาพ เลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายในการสร้างชิ้นงาน มีทั้งเสียงดนตรีประกอบ ข้อความ รูปภาพ แต่ไม่มีเสียงบรรยาย เลือกใช้สื่อเพียงแค่ข้อความและภาพเท่านั้น
5. ความสมบูรณ์ของชิ้นงาน นำเสนอข้อมูลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การดูแลรักษา และรายงานผลการวัดการเจริญเติบโตเป็นระยะ พร้อมนำเสนอรูปการเจริญเติบโต นำเสนอข้อมูลขาดไป1-2 หัวข้อ นำเสนอข้อมูลขาดไปมากกว่า 2 หัวข้อ

 

5. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

สิ่งที่นักเรียนได้รับ

  1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการขยายพันธุ์และรูปแบบการเจริญเติบโตของพืช สามารถสรุปองค์

ความรู้ได้ว่า การขยายพันธุ์พืชมีหลายรูปแบบทั้งโดยการเพาะเมล็ด  การปักชำ การตอนกิ่ง ใช้ใบ ใช้ราก ฯลฯ นอกจากนี้ นักเรียนยังสามารถสรุปได้ว่ารูปแบบการเจริญเติบโตของพืชมีลักษณะเป็นรูปตัว S

  1. ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านการสังเกต การวัด   การจัดกระทำข้อมูล และ การสื่อความหมายข้อมูล
  2. ได้ฝึกทักษะ การสืบค้นข้อมูล การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยี
  3. ฝึกทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีม  ภาวะผู้นำ การแก้ปัญหา และนักเรียนสามารถทำการปลูกพืชเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตได้ด้วย

บทบาทครู

  1. คอยกระตุ้นนักเรียนโดยใช้คำถามเพื่อให้นักเรียนคิด ออกแบบ วางแผนเพื่อหาคำตอบของปัญหา รวมถึงให้นักเรียนวางแผนเพื่อแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ให้กำลังใจในการทำกิจกรรม
  2. ติดตามความก้าวหน้า ผ่านทาง facebook พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ กรณีนักเรียนประสบปัญหาหรือต้องการคำแนะนำ ตลอดระยะเวลาในการทำกิจกรรม
  3. ประเมินผลงานของนักเรียน

6. ข้อมูลเพิ่มเติม

นักเรียนรายงานผลการสังเกตและการวัดการเจริญเติบโตผ่านทาง facebook กลุ่ม วิทยาศาสตร์ครูกานต์พิชชา

สรุปประมวลความรู้จากการปลูกพืชโดยการทำ โปสเตอร์ , clip vedio จากโปรแกรมมัลติมีเดียต่างๆ

7. รายชื่อเจ้าของผลงาน

นางสาวกานต์พิชชา  บุญรังศรี  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

หมายเลขโทรศัพท์ 095-4358353  e-mail : pitcha21312_1@hotmail.com