1-01 PBL using ict วัฒนธรรมท้องถิ่นในชุมชน รายวิชา การค้นคว้าอิสระ IS ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)
  1.1นักเรียนสามารถนำเสนอข้อค้นพบข้อสรุปประเด็นที่นักเรียนสนใจ                                                                1.2นักเรียนเห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะ
 2. กิจกรรม (Activities)

– ให้นักเรียนทำชิ้นงานวีดิโอวัฒนธรรม วิถีชีวิตในชุมชน ที่นักเรียนสนใจกลุ่มละ 1 เรื่อง โดยนำกระบวนวิจัยมาเป็นฐานในการให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเชิงลึกก่อนที่จะสังเคราะห์เนื้อหา เพื่อทำวีดิโอ

– ใช้เครื่องมือไอซีทีที่มี เช่น โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊กส่วนตัว หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

– นำวีดิโอที่เสร็จแล้ว มานำเสนอ และวิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อแก้ไขปรับปรุงงานให้สมบูรณ์

– ประเมินผลจาก ความถูกต้อง ครบถ้วนของเนื้อหาที่ทำเป็นบทสคริป เทคนิควีดิโอการนำเสนอ การทำงานร่วมกัน

– กิจกรรมเน้นให้นักเรียนทำชิ้นงานในเวลาเรียน โดยมีครูให้คำปรึกษา แทนที่ครูยืนสอนด้วยการบรรยายอย่างเดียว

 1. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)
  – คอมพิวเตอร์   กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ถ่ายวีดิโอ สื่อเทคโนโลยี โซเชียลเน็ตเวิร์ค
 2. การวัดและการประเมินผล
  – สังเกตทักษะการทำงาน และความก้าวหน้าของเนื้องาน                                                                                                – ตรวจผลงานตรวจสอบการวิพากษ์/สนทนา เกี่ยวกับผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แบบประเมินสื่อด้านเนื้อหา และเทคนิคการนำเสนอ                                                                                                                                                   – ประเมินการนำเสนอของนักเรียน โดยใช้ เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics)
 3. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้
  – นักเรียนศึกษาข้อมูลในประเด็นเนื้อหาที่นักเรียนสนใจโดยใช้กระบวนการวิจัย 5 ขั้นตอน เป็นฐานในการศึกษาเนื้อหา ข้อเท็จจริง และมีทักษะในการคิด และสร้างสรรค์ผลงานการนำเสนอในรูปแบบวีดิโอออกมาได้อย่างน่าสนใจ ซึ่งในการทำงานแต่ละขั้นตอนได้สอดแทรกแนวคิดวิธีการให้นักเรียนสามารถทำงานร่วมกัน  รู้จักยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
 4. ข้อมูล เพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดิโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนิน การได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)                                                                                                         
 1. รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม)
  • ครูในโรงเรียนทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล นายธนวัฒน์  ภูมิพวัฒนโชติ รายวิชาที่สอน การค้นคว้าอิสระ IS
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา   หมายเลขโทรศัพท์ 095-1593555
e-mail watphum09@gmail.com

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพิมพ์ชนก  อุดมผล  รายวิชาที่สอน การค้นคว้าอิสระ IS
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  หมายเลขโทรศัพท์ 087-7188380
e-mail pimmy.phimchanok@gmail.com

VDO การสอน PBL using ICT

 

 

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

นวัตกรรม เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เสริมทักษะทางเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลงานสื่อเพื่อการนำเสนอของนักเรียน