1-02 PBL using ict เรียนรู้ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ผ่านคิวอาร์โค้ด ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5

PBL using ict เรียนรู้ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ผ่านคิวอาร์โค้ด ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5

ลิงค์สำรองhttps://www.youtube.com/watch?v=OT3F3xuMCyk

16467338_1420038548018042_1038227582_n

 

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน  ง  2.1  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

ง2.1 ป5/1 อธิบายความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี

ง3.1 ป5/1 ค้นหารวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์

สาระสำคัญ

          คอมพิวเตอร์มีต้นกำเนิดมาจากเครื่องคำนวณที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาโดย นายชาร์ลส แบบเบจ  ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ  ต่อมาเขาได้รับการยกย่องว่าเป็น  บิดาแห่งคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์การเรียนรู้ (objective)

 1. นักเรียนสามารถนำความรู้มาวิเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานได้
 2.  นักเรียนมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานมีการร่วมมือกันภายในกลุ่มเป็นอย่างดี
 3. นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นผลงานของเพื่อนร่วมห้องได้
 4.  นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานจากอุปกรณ์ไอซีทีได้

 ชิ้นงาน/ภาระชิ้นงาน

 1. รายงานรูปเล่ม
 2. บอร์ดนำเสนองาน
 3. VDO
 4. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ในห้องเรียน

คาบที่ 1

 ขั้นนำ

 1. ครูได้ตั้งคำถามกระตุ้นความสนใจ นักเรียนสงสัยไหมกว่าจะมาเป็นคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นคอมพิวเตอร์พัฒนามาจากอะไรและยาวนานขนาดไหน? แนวทางการตอบ คอมพิวเตอร์คนที่คิดค้นชื่อ ชาร์ล แบบเบจ

ขั้นสอน

 1. ครูนำวีดิโอเรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์ และ ยุคของคอมพิวเตอร์มาให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาเบื้องต้น
 2. ครูอธิบายเรื่องความเป็นมาของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในห้องเรียน

ขั้นสรุป

ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

คาบที่ 2

ขั้นนำ

 1. ครูทบทวนความรู้เดิมจากครั้งที่แล้ว

ขั้นสอน

2.  แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 6-7 คน ตามความสนใจ

3.  ครูกำหนดหัวข้อเรื่องในการทำงานกลุ่ม ดังนี้

3.1 ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

3.2 ยุคของคอมพิวเตอร์

3.3 การทำงานของคอมพิวเตอร์

4.  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อเรื่องที่ครูกำหนด พร้อมอธิบายเหตุผลว่า เพราะอะไรเราถึงต้องการที่จะศึกษาเรื่องนี้?

ขั้นสรุป

ครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนโครงการ และช่วยกันออกความคิดเห็นเรื่องการตัดสินคะแนนในงานต่างๆ

คาบที่ 3

ขั้นนำ

1.ครูทบทวนความรู้เดิมจากครั้งที่แล้ว

ขั้นสอน

 1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนโครงการแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม
 2. ครูอำนวยความสะดวกให้นักเรียนใช้ห้องอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ไอซีที ในการค้นหาและสืบค้นข้อมูลที่นักเรียนต้องการค้นคว้า

ขั้นสรุป

ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลที่ค้นหามาได้ พร้อมทั้งประเมินการวางแผนขั้นตอนการทำงาน กระบวนการสร้างชิ้นงาน  และให้ข้อชี้แนะแก่นักเรียนในการทำงาน

คาบที่ 4

ขั้นนำ

1.ครูถามนักเรียนถึงโปรแกรมที่สามารถตัดต่อวิดีโอได้ว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างและทั้งห้องจะใช้โปรแกรมตัดต่อVDO ตัวไหนกัน

ขั้นสอน

 1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมเนื้อหาและเรียงลำดับพร้อมที่จะถ่าย VDO
 2. ครูอำนวยความสะดวกให้นักเรียน ใช้อุปกรณ์ไอซีที เช่น แท็บเล็ต หูฟัง ไมค์ และ คอมพิวเตอร์
 3. นักเรียนได้นำ VDO ที่ถ่ายไว้นั้น มาตัดแต่งด้วยโปรแกรม movie maker

ขั้นสรุป

ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความผิดพลาดของการถ่าย VDO และในการตัดแต่ง VDO และนัดแนะเรื่องการทำงานนอกเวลา

นอกเวลา

 1.  นักเรียนนำ แท็บเล็ต มาถ่าย VDO และออกแบบเทคนิคต่างๆ การโดยใช้โปรแกรม Movie maker ความยาวคนละ 3-5 นาที
 2. ครูตรวจสอบความถูกต้อง และชี้แนะการทำงานของนักเรียนเพื่อนักเรียนแก้ไขและปรับปรุงครั้งต่อไป

คาบที่ 5

 1. นักเรียนได้ทำการอัพโหลดไฟล์ VDO ไปยัง เว็บไซต์ Youtube
 2. นักเรียนได้แชร์ ลิงค์ผลงาน จากเว็บไซต์ Youtube ไปยัง เว็บไซต์ Facebook ของโรงเรียนชินนุกูลวิทยา
 3.  นักเรียนได้สร้างคิวอาร์โค้ดขึ้นมาจากผลงานตัวเองกลุ่มละ1ชิ้น โดยสร้างผ่านเว็บไซต์  https://tools.thaibizcenter.com/qrcode/
 4. นักเรียนนำสัญลักษณ์ QR Code มาจัดบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียน
 5. ครูติดตามการดำเนินงานพร้อมตรวจสอบและช่วยแก้ไขปัญหา

คาบที่ 6

 1. นักเรียนได้ออกมานำเสนอผลงาน โดยอธิบายถึงแนวคิดเหตุผลที่ทำงานชิ้นนี้ขึ้นมา
 2. เพื่อนมีส่วนช่วยกับถามและตอบพร้อมทั้งมีการจดบันทึกจากงานที่ฟังโดยให้แรงจูงใจเป็นคะแนนพิเศษ
 3. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปและบอกปัญหาจากงานที่ทำและวิธีการแก้ปัญหาแต่ละครั้ง

 เครื่องมือไอซีทีที่ใช้ของผู้เรียนในการวางแผน การผลิต สร้างสรรค์ชิ้นงาน และ เผยแพร่ชิ้นงาน

 1. คอมพิวเตอร์
 2. tablet (แท็บเล็ต)
 3. Google
 4. Facebook
 5. Youtube
 6. โปรแกรมสร้าง QR Code www.tools.thaibizcenter.com/qrcode/
 7. โปรแกรม ตัดต่อวีดีโอ Movie maker

สื่อการเรียนรู้

 1. เแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา
 2. คอมพิวเตอร์
 3. โปรเจคเตอร์

การวัดผลประเมินผล

 1. การวางแผนขั้นตอนการทำงาน การสร้างชิ้นงาน (การทำงานกลุ่ม)
 2. การใช้เครื่องมือ ICT ในการสร้างผลงาน
 3. ชิ้นงานที่นักเเรียนสร้างสรรค์
 4. การนำเสนอผลงาน
 5. การใช้เครื่องมือไอซีทีอย่างมีคุณธรรม

เกณฑ์การประเมินงานและกิจกรรมในห้องเรียน

 

รายการประเมิน

ระดับคะแนน
3 2 1
1. การวางแผนขั้นตอนการทำงาน กระบวนการสร้างชิ้นงาน

มีครบทุกประเด็นดังนี้

1.ทุกคนมีหน้าที่และส่วนร่วมกันอย่างชัดเจน

2.มีการวางแผนสร้างชิ้นงานอย่างเป็นขั้นตอน

3.สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

ขาด1 ประเด็นดังนี้

1.ทุกคนมีหน้าที่และส่วนร่วมกันอย่างชัดเจน

2.มีการวางแผนสร้างชิ้นงานอย่างเป็นขั้นตอน

3.สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

ขาดมากกว่า 1 ข้อขึ้นไป

1.ทุกคนมีหน้าที่และส่วนร่วมกันอย่างชัดเจน

2.มีการวางแผนสร้างชิ้นงานอย่างเป็นขั้นตอน

3.สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

2.การใช้เครื่องมือ ICT ในการสร้างผลงาน มีครบทุกประเด็นดังนี้

1. นักเรียนใช้อุปกรณ์ไอซีทีในการช่วยวางแผนงาน

2.นักเรียนใช้อุปกรณ์ ไอซีทีสร้างผลงาน

3.ใช้ไอซีทีเผยแพร่ผลงานได้

ขาด1 ประเด็นดังนี้

1. นักเรียนใช้อุปกรณ์ไอซีทีในการช่วยวางแผนงาน

2.นักเรียนใช้อุปกรณ์ ไอซีทีสร้างผลงาน

3.ใช้ไอซีทีเผยแพร่ผลงานได้

ขาดมากกว่า 1 ข้อขึ้นไป

1. นักเรียนใช้อุปกรณ์ไอซีทีในการช่วยวางแผนงาน

2.นักเรียนใช้อุปกรณ์ ไอซีทีสร้างผลงาน

3.ใช้ไอซีทีเผยแพร่ผลงานได้

3.ชิ้นงาน มีครบทุกประเด็นดังนี้

1. ความยาวของคลิป อยู่ระหว่าง 7-10นาที

2.ชิ้นงานมีความน่าสนใจ

3.ชิ้นงานมีความเรียบร้อย และถูกต้อง

ขาด1 ประเด็นดังนี้

1. ความยาวของคลิป อยู่ระหว่าง 7-10นาที

2.ชิ้นงานมีความน่าสนใจ

3.ชิ้นงานมีความเรียบร้อย และถูกต้อง

ขาดมากกว่า 1 ข้อขึ้นไป

1. ความยาวของคลิป อยู่ระหว่าง 7-10นาที

2.ชิ้นงานมีความน่าสนใจ

3.ชิ้นงานมีความเรียบร้อย และถูกต้อง

4. การนำเสนอผลงาน มีครบทุกประเด็นดังนี้

1. เวลาในการนำเสนอผลงาน 7-10  นาที

2.การนำเสนอน่าสนใจ น้ำเสียง ท่าทาง

3.มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมผลงาน เช่นการถามตอบ

ขาด1 ประเด็นดังนี้

1. เวลาในการนำเสนอผลงาน 7-10 นาที

2.การนำเสนอน่าสนใจ น้ำเสียง ท่าทาง

3.มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมผลงาน เช่นการถามตอบ

ขาดมากกว่า 1 ข้อขึ้นไป

1. เวลาในการนำเสนอผลงาน 7-10 นาที

2.การนำเสนอน่าสนใจ น้ำเสียง ท่าทาง

3.มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมผลงาน เช่นการถามตอบ

5.การใช้เครื่องมือไอซีทีอย่างมีคุณธรรม

 

มีครบทุกประเด็นดังนี้

1. มีการให้เครดิต หรืออ้างอิงถึงเว็บที่นำข้อมูลมาเสนอ

2.มีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมไม่มากเกินไป

3.ไม่บริโภคสื่อที่ไม่เป็นผลต่อการค้นคว้า

ขาด1 ประเด็นดังนี้

1. มีการให้เครดิต หรืออ้างอิงถึงเว็บที่นำข้อมูลมาเสนอ

2.มีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมไม่มากเกินไป

3.ไม่บริโภคสื่อที่ไม่เป็นผลต่อการค้นคว้า

ขาดมากกว่า 1 ข้อขึ้นไป

1. มีการให้เครดิต หรืออ้างอิงถึงเว็บที่นำข้อมูลมาเสนอ

2.มีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมไม่มากเกินไป

3.ไม่บริโภคสื่อที่ไม่เป็นผลต่อการค้นคว้า

เกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ
13-15 ดีมาก
11-12 ดี
8-10 พอใช้
ต่ำกว่า 7 ปรับปรุง
 1. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ PBL using ICT

เด็กนักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นที่จะสร้างสรรค์งาน และครูได้เห็นความมีส่วนร่วมมือภายในกลุ่มและความสนุกจากการเรียนรู้ที่เป็นอิสระของนักเรียน ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์โดยตรงอย่างแท้จริง

สิ่งที่นักเรียนได้รับ

 1. นักเรียนได้ฝึกทักษะการสำรวจค้นคว้า โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยได้ S (science )
 2. นักเรียนได้ถ่ายทอดความคิด ในการเลือกใช้เครื่องมือไอซีทีได้ถูกต้องกับงาน และสามารถนำผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะได้  T(Technology)
 3. นักเรียนสามารถออกเเบบกระบวนการในสร้างผลงานเเละเเบ่งงานกันภายในกลุ่มได้อย่างลงตัว E (engineering)
 4. นักเรียนสามารถวิเคราะห์หาทางเเก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้และสามารถถ่ายทอดวิธีการเเก้ปัญหาที่พบเจอนั้นให้เพื่อนได้ M (mathematics)

บทบาทครู

 1. ครูเป็นผู้กระตุ้น ติดตามผลงานดูความคืบหน้าในงานของผู้เรียน
 2. ครูเป็นผู้จัดบรรยากาศเเละอำนวยความสะดวกด้านอุปกรณ์ ไอซีที ให้เเก่ผู้เรียน
 3. ประเมินผลงานของนักเรียน

6. ผู้จัดทำ

ประเภทที่ 1ครูทั่วไป

นางสาววณิดา ต่วนศิริ ครูผู้สอบประจำวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนชินนุกูลวิทยา  😆

เบอร์โทรศัพท์ 091-8722466  เมล์ vanidateachercom@hotmail.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

แผนการสอนเรื่องเรียนรู้ความเป็นมาคอมพิวเตอร์ผ่านคิวอาร์โค้ด

แบบฟอร์การส่งผลงานเข้าประกวด

กิจกรรมภายในห้องเรียน

img_4348

img_4266 16467073_1420007051354525_703813483_n16467291_1420007028021194_1230623438_n

 🙄 ผลงานของนักเรียน 😆