1-03 วิถีชีวิตชาวบ้าน วิชาประวัติศาสตร์

เรื่อง วิถีชีวิตชาวบ้าน  วิชาประวัติศาสตร์

1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้(Objective)

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวบ้าน เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอีสาน แสดงออกถึงความรักความสามัคคีในชุมชน

 1. กิจกรรม (Activities)
 •  กระตุ้นการเรียนรู้
 • ศึกษาค้นคว้า
 • วางแผนการทำงาน
 • เก็บรวบรวมข้อมูล
 • สร้างสรรค์ชิ้นงาน
 • ประเมินชิ้นงานและเผยแพร่
 1. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์(Tools and Materials)
 • กล้องโทรศัพท์มือถือ
 • กล้องถ่ายรูป
 • คอมพิวเตอร์
 • โปรแกรมตัดต่อ
 1. การวัดและประเมินผล
 • แบบประเมิน
 • ใบความรู้
 • สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
 1. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านระบบ eDLTV ทำให้การเรียนรู้ในปัจจุบันเกิดความน่าสนใจ และอยากเรียนรู้เพิ่มขึ้น เพราะเป็นสิ่งแปลกใหม่ เพราะในสื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ให้แคบลง ง่ายต่อการเรียนรู้

 1. ข้อมูลเพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดิโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้ คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ด าเนินการได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)
  เกณฑ์ประเมิน/ผลงาน

สามารถใส่ภาพประกอบในรายวิชาการงานอาชีพ ภาษาไทย และบูรณาการในรายวิชาอื่นได้ตามความเหมาะสม

 1. รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม) ถ้าเป็นประเภทที่ 1 ครูในโรงเรียนทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล นายจันทร์มณี เขียวหอม  หมายเลขโทรศัพท์ –  e-mail –

ชื่อ-นามสกุล นายสุนัน ดวงสา  หมายเลขโทรศัพท์ –  e-mail –

ชื่อ-นามสกุล นายคมสันต์ ปิติ  หมายเลขโทรศัพท์ –  e-mail –

ชื่อ-นามสกุล นายวีรศักดิ์ เกสรสร้อย  หมายเลขโทรศัพท์ –  e-mail –