1-09 การงานอาชีพและเทคโนโลยีแบบ PBL โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

เรื่อง การงานอาชีพและเทคโนโลยีแบบ PBL โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา

 1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้(Objective)
  เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ PBL มนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การทำโครงงาน
 2. กิจกรรม (Activities)
  – สร้างแรงจูงใจ
  – ศึกษาค้นคว้า
  – วางแผนการเก็บข้อมูล
  – ศึกษาข้อมูลในสถานที่จริง
  – เก็บรวบรวมข้อมูล
  – สร้างชิ้นงาน
  – ประเมินชิ้นงาน
  – เผยแพร่ชิ้นงาน
 3. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์(Tools and Materials)
  สื่อ eDLTV คอมพิวเตอร์ Youtube, Google
 4. การวัดและประเมินผล
  – ประเมินชิ้นงาน
  – สังเกตพฤติกรรม
 5. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้
 6.  ข้อมูลเพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดิโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้ คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ด าเนินการได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)
  – ผลงานนักเรียน
  https://youtu.be/WiYe1DdIuUs
 7. https://youtu.be/3yoJGdw9Qq0
 8. รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม) ถ้าเป็นประเภทที่ 1 ครูในโรงเรียนทั่วไป
  ชื่อ-นามสกุล นายเชษฐา บุญเฮ้า  หมายเลขโทรศัพท์ –  e-mail –