1-10 การเรียนการสอนแบบโครงการวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา

เรื่อง การเรียนการสอนแบบโครงการ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2

 1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้(Objective)
  เพื่อจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ PBL สู่การทำโครงงาน
 2. กิจกรรม (Activities)
  – กระตุ้นความสนใจ
  – ศึกษาค้นคว้า
  – วางแผนการทำงาน
  – เก็บรวบรวมข้อมูล
  – สร้างสรรค์ชิ้นงาน
  – นำเสนอชิ้นงาน
  – ยกย่องชื่นชม
 3. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์(Tools and Materials)
  สื่อ eDLTV คอมพิวเตอร์ Google, Youtube, Power point
 4. การวัดและประเมินผล
  – ประเมินชิ้นงาน
  – สังเกตพฤติกรรม
 5. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้
 6. ข้อมูลเพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดิโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้ คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ด าเนินการได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)
 7. รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม) ถ้าเป็นประเภทที่ 1 ครูในโรงเรียนทั่วไป
  ชื่อ-นามสกุล อรรถสิทธิ์ คำภูดี  หมายเลขโทรศัพท์ 089-9485388  e-mail 598270080104@rmu.ac.th