1-12 การพัฒนาการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความกล้าแสดงออกด้วยหนังสั้น

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nd5kqEouFnU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=4g2ykpZdRD8&feature=youtu.be

 

 

 

ชื่อ การพัฒนาทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษและความกล้าแสดงออกด้วยหนังสั้น กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วัตถุประสงค์

การจัดการเรียนการสอนมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นนักพูดที่ดี รู้จักการคิด การวางแผนการทำงานและมีความกล้าแสดงออก

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมการสอน หนังสั้นด้วย PBL  ประกอบด้วย 8 ขั้นตอนดังนี้

  1. กิจกรรมละลายพฤติกรรม(Ice  Breaking )
  2. สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration)
  3. นำสู่การเปิดใจ (Into open Mind)
  4. ระดมสมองค้นคว้า ( In order to Brain Storming )
  5. ลงมือปฏิบัติ (Practice)
  6. นำเสนอชิ้นงาน ( Presentation )
  7. ผลงานสู่การเรียนรู้ (Production to learning)
  8. เผยแพร่สู่ชุมชน (Publicity)

เครื่องมือ ไอซีที /วัสดุ / อุปกรณ์

กล้อง อุปรณ์ถ่ายทำหนังสั้น

การวัดและการประเมินผล

ด้านความรู้ :

1) ผู้เรียนมีความเข้าใจของผู้เรียนในการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2) ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการเรียนรู้ แบบ PBL โดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการหนังสั้น

ด้านทักษะการปฏิบัติ :

1) ผู้เรียนสามารถ นำวิธีการ หนังสั้น มาทำโครงงานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

2) ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ ICT ในการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

3) ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องศตวรรษที่ 21สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ด้านเจตคติ :

1) ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับชุมชน

2) ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3) จากผลการเรียนการสอน ส่งผลต่อชุมชน ทำให้ชุมชนมีความพึงพอใจต่อผลงานของผู้เรียนจากการเรียนรู้สู่การให้บริการในชุมชน

เครื่องมือการวัดผลประเมิน :

1) แบบประเมินการวิพากษ์ วิจารณ์ผลงานของผู้เรียน

2) แบบสังเกตการทำงานเป็นทีม

3) สื่อผลงาน วีดิโอ จากผลงานของผู้เรียน

 

 

 

 

บันทักอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นศตวรรษที่ 21 ให้ครูเป็นผู้อำนวย นักเรียนกับครูเรียนรู้ไปพร้อมกัน นักเรียนมีความสุขมากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นางอัจฉราวรรณ  ภิบาล ครูชำนาญการพิเศษ  โทร 0898638527  oil_7673@hotmail.com

ร.ร หนองเหล็กศึกษา  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม

สังกัด อบจ.มหาสารคาม