2-02 การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism วิชา โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปริญญาตรี

วีดิโอมัลติมีเดียกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที
เรื่องการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism

วิชา โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปริญญาตร

จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)

  1. การรู้เทคโนโลยีและการรู้สารสนเทศ ในระดับพื้นฐานเพื่อสามารถเข้าถึงและสามารถใช้ไอซีทีเพื่อการค้นคว้า รวบรวม และประมวลผลจากแหล่งต่าง ๆ และเพื่อเการสร้างองค์ความรู้ใหม่
  2. บูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม
  3. กระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาคุณค่า ทัศนคติ และจริยธรรมในเชิงบวกในการใช้ไอซีทีซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและกระบวนการคิดอย่างวิเคราะห์
  4. นักศึกษาทุกคนมีโอกาสเข้าถึง ใช้ และเรียนรู้ทักษะไอซีทีในการศึกษาเพื่อพัฒนาโครงงานให้สามารถใช้งานได้จริง

  กิจกรรม (Activities)

ขั้นตอนในการดำเนินงานประกอบด้วย

  1. 1. ขั้นชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน กำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ว่าด้วยความรู้ความเข้าใจ ในทฤษฎีการออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การผลิต การวางแผนงาน วิธีการคิด การตีความ ฝึกฝนทักษะในการใช้โปรแกรม และการทำงานเป็นทีม
  2. ขั้นการดำเนินงานจัดทำโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วย

2.1 เลือกสมาชิกโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

2.2 กำหนดหัวข้อโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

2.3 เลือกปรึกษาโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

2.4 สอบหัวข้อโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

2.5 ดำเนินการจัดทำโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

2.6 รายงานความก้าวหน้าต่อที่ปรึกษา

2.7 สอบโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

  1. ขั้นการนำเสนอโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)

นักศึกษาได้นำ อุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งทางด้าน Hardware และ Software เข้ามาใช้ร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อพัฒนาชิ้นงานที่สามารถทำงานได้จริงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย

4.1 ประเมินครั้งที่ 1 โดยการสอบหัวข้อโครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต่อคณะกรรมการ จำนวน 5 ท่าน

4.2 ประเมินครั้งที่ 2 โดยการนำเสนอความก้าวหน้าต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

4.3 ประเมินครั้งที่ 3 โดยการนำเสนอชิ้นงานที่ดำเนินการสำเร็จ ต่อคณะกรรมการ จำนวน 5 ท่าน

บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

นักศึกษาได้พัฒนาและเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา ลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ทำให้เกิดความความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายชื่อเจ้าของผลงาน

ประเภทที่ 2: อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย

ชื่อ-นามสกุล  กนิษฐา  อินธิชิต สอนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

หมายเลขโทรศัพท์ 081-2663986

e-mail k.intichit@sskru.ac.th