Currently browsing category

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ประเภทอาจรย์ราชภัฏเครือข่าย

ใช่จริยธรรมหรือไม่

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง….ใช่จริยธรรมหรือไม่…วิชา…จริยธรรมสำหรับครูประถมศึกษา…ระดับชั้น…ปีที่ 1 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) ให้นักศึกษาจัดทำชิ้นงาน นำเสนอ ที่มี เนื้อหาที่เป็นจริยธรรม และ เนื้อหาที่ไม่ใช่จริยธรรม อย่างสร้างสรรค์ กิจกรรม (Activities) สัปดาห์ที่ 1 เลือกหัวข้อ สืบค้น ซักถามปัญหา 3 ชั่วโมง นักศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง …

2-04 การประยุกต์ใช้ไอซีทีในการเรียนการสอนสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการโดยใช้ไอซีที รายวิชา สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 7010304 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) ผู้เรียนจะได้  ศึกษา กฎเกณฑ์และทฤษฎี เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล แหล่งข้อมูล และเครื่องมือทางสถิติ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประยุกต์ใช้ หลักการทางสถิติ และเครื่องมือทางสถิติ ในการแก้ปัญหา การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม …

2-03 Project Based Learning using ICT รายวิชา 7020105 เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัล

จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการการได้มาซึ่งภาพถ่ายดิจิทัล กิจกรรม (Activities) การเรียนรู้ในห้องเรียน ผู้สอนได้ให้เอกสารประกอบการสอนและบรรยายภาคทฤษฎีในห้องเรียน เพื่อปรับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ผู้สอนได้มอบโจทย์ สถานการณ์ถ่ายภาพต่างๆ ในแต่ละสัปดาห์ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ โดยมีการมอบหมายและส่งผลงานผ่านทางโซเชียลมีเดีย การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยจัดกิจกรรมถ่ายภาพนอกสถานที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจากสถาการณ์ปัญหาจริงที่มอบหมายคือ ภาพถ่ายวิถีชีววิต โบราณสถาน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีการแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน และมีรุ่นพี่ควบคุมให้คำแนะนำ …

2-02 การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism วิชา โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปริญญาตรี

วีดิโอมัลติมีเดียกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที เรื่องการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism วิชา โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปริญญาตร จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) การรู้เทคโนโลยีและการรู้สารสนเทศ ในระดับพื้นฐานเพื่อสามารถเข้าถึงและสามารถใช้ไอซีทีเพื่อการค้นคว้า รวบรวม และประมวลผลจากแหล่งต่าง ๆ และเพื่อเการสร้างองค์ความรู้ใหม่ บูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม กระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาคุณค่า ทัศนคติ และจริยธรรมในเชิงบวกในการใช้ไอซีทีซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและกระบวนการคิดอย่างวิเคราะห์ นักศึกษาทุกคนมีโอกาสเข้าถึง …

2-01บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น วิชาสื่อและนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

    การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที (PBL using ICT) เรื่อง บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น วิชาสื่อและนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

2-04 การบูรณาการ รายวิชา การเขียนบทและนำเสนอเรื่องด้วยภาพ ร่วมกับ รายวิชาการผลิตวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล

คลิกลิงค์ วีดิทัศน์เรื่องเล่าดิจิทัลการบูรณาการ     มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม การบูรณาการ รายวิชา การเขียนบทและนำเสนอเรื่องด้วยภาพ ร่วมกับ รายวิชาการผลิตวีดิทัศน์ระบบดิจิทัล ระดับปริญาตรี

2-03 สื่ออิเล็กทรอนิกส์จากองค์ความรู้ของชุมชน

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง  สื่ออิเล็กทรอนิกส์จากองค์ความรู้ของชุมชน   วิชา การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน ระดับชั้น  ปริญญาตรี ปีที่ 2

2-01 การเรียนรู้ด้วยโครงงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสอนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับปริญญาตรี

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง การเรียนรู้ด้วยโครงงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสอนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4