2-03 Project Based Learning using ICT รายวิชา 7020105 เทคนิคการถ่ายภาพดิจิทัล

 1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)
  นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการการได้มาซึ่งภาพถ่ายดิจิทัล
 2. กิจกรรม (Activities)
  • การเรียนรู้ในห้องเรียน ผู้สอนได้ให้เอกสารประกอบการสอนและบรรยายภาคทฤษฎีในห้องเรียน เพื่อปรับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
  • การเรียนรู้จากการปฏิบัติ ผู้สอนได้มอบโจทย์ สถานการณ์ถ่ายภาพต่างๆ ในแต่ละสัปดาห์ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ โดยมีการมอบหมายและส่งผลงานผ่านทางโซเชียลมีเดีย
  • การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยจัดกิจกรรมถ่ายภาพนอกสถานที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจากสถาการณ์ปัญหาจริงที่มอบหมายคือ ภาพถ่ายวิถีชีววิต โบราณสถาน ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีการแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกัน และมีรุ่นพี่ควบคุมให้คำแนะนำ โดยอาจารย์เป็นผู้กำกับ สุดท้ายผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นโฟโต้อัลบั้มลงโซเชียลมีเดีย และจัดนิทรรศการภาพถ่าย
 3. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)
  กลุ่ม facebook, googledrive, youtube
  กล้องถ่ายภาพดิจิทัล โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต อุปกรณ์ถ่ายภาพต่างๆ
 4. การวัดและการประเมินผล
  ประเมินทักษะจากการลงมือปฏิบัติ
  ประเมินผลงานจากภาพถ่ายตามโจทย์และหัวข้อโครงงานที่มอบหมาย
 5. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้
  จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่กล่าวมาแล้ว พบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเพื่อน และรุ่นพี่ ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาทักษะ การถ่ายภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดความภูมิใจในผลงานที่ตนเอง ได้สร้างสรรค์ขึ้น เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดี เพื่อให้เกิดความเชียวชาญชำนาญ และนำไปต่อยอดเป็นวิชาชีพต่อไปในอนาคตได้
 6. ข้อมูล เพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดีโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนิน การได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………..
 7. รายชื่อเจ้าของผลงาน
  อ.ดร.ณัฐพงษ์  พระลับรักษา
  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  หมายเลขโทรศัพท์ 0910601195 e-mail nasthapong.ru@rmu.ac.th