2-04 การประยุกต์ใช้ไอซีทีในการเรียนการสอนสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการโดยใช้ไอซีที
รายวิชา สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา 7010304
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)
  ผู้เรียนจะได้  ศึกษา กฎเกณฑ์และทฤษฎี เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูล แหล่งข้อมูล และเครื่องมือทางสถิติ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประยุกต์ใช้ หลักการทางสถิติ และเครื่องมือทางสถิติ ในการแก้ปัญหา การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. กิจกรรม (Activities)
  ขั้นที่ 1- นำเสนอความรู้หลัก/ ฝึกปฏิบัติกิจกรรม
        ผู้สอน นำเสนอ   ความรู้ กฎเกณฑ์และทฤษฎี เบื้องต้น ทางด้านสถิติ  ข้อมูล แหล่งข้อมูล และเครื่องมือทางสถิติ ที่เกี่ยวข้องให้นักศึกษา เรียนรู้และศึกษาค้นคว้า ทั้งในห้องเรียน และ นอกห้องเรียน ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในตัวอย่างที่ผู้สอน นำเสนอในรูปแบบต่าง ๆขั้นที่ 2- นำเสนอโครงการ
  ผู้สอนกำหนดให้นักศึกษา  ทำโครงการ  เป็นกลุ่ม ระยะเวลา 1 เดือนเพื่อให้นักศึกษา นำความรู้ สู่การปฏิบัติให้เกิดผล  ภายใต้กิจกรรม ในสถานการณ์จริงขั้นที่ 3- วางแผนการทำงาน
       กิจกรรมการดำเนินงานโครงการ  นักศึกษา จะแบ่งงาน… แบ่งหน้าที่ในการทำโครงการ โดยในแต่ละกลุ่ม จัดแบ่งเป็น 2 ชุด เพื่อทำหน้าที่ร่วมกันขั้นที่ 4- นำเสนอผลงาน
        การนำเสนอผลงาน….จากการทำโครงการ
  ในขั้นแรก นักศึกษาแต่ละกลุ่ม นำเสนอผลงานผ่าน กลุ่มไลน์ ผู้สอน ให้คำแนะนำ และการปรับปรุง ตามความเหมาะสม
  หลังจากนั้น นำเสนอผลงานที่ปรับปรุงแล้ว  ในชั้นเรียนอีกครั้งหนึ่งขั้นที่ 5- สรุปผลการเรียนรู้
         ผู้สอน ร่วมสรุปผลการเรียนรู้ จากการทำโครงการ  นักศึกษา นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน กับเพื่อน โดยมีผู้สอนให้คำแนะนำ และเสนอแนะเพิ่มเติมขั้นที่ 6- เผยแพร่ผลงาน
       ผู้เรียนนำ ผลงานที่ปรับแก้ไขแล้ว  เผยแพร่ บนสื่อสังคม ออนไลน์ เพื่อน ๆเข้าไปดู เพื่อศึกษา เรียนรู้ กรณีศึกษาของแต่ละกลุ่ม เป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมจากสื่อออนไลน์
 3. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)
  กลุ่ม facebook, googledrive, youtube
  Google App
  กล้องถ่ายภาพดิจิทัล โทรศัพท์มือถือ แทปเล็ต อุปกรณ์ถ่ายภาพต่างๆ
 4. การวัดและการประเมินผล
  ประเมินทักษะจากการลงมือปฏิบัติ
  ประเมินผลงานจากสร้างสรรค์ชิ้นงานของนักศึกษา
 5. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้
  จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่กล่าวมาแล้ว พบว่าทำให้นักศึกษา ได้รับความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ จากการทำโครงการรู้จักประยุกต์ใช้ไอซีทีที่เหมาะสม  ในการเรียนรู้
  ส่งผลให้นักศึกษา เข้าใจในวิชาที่เรียน ซึ่งสถิติที่ว่ายาก ไม่น่าเรียน คงไม่ใช่แล้วละคะ
 6. ข้อมูล เพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดีโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนิน การได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น)
  ผลงานนักศึกษา
  กลุ่มที่ … Suttipong https://youtu.be/hLD8pLZOTeU
  กลุ่มที่ 20 https://youtu.be/VBgLwjxdhzg
  กลุ่มที่ 10 https://youtu.be/9L61hDmW2hs
  กลุ่มที่ 12 https://www.youtube.com/watch?v=QxtZSpzODp4&t=5s
  กลุ่มที่ 5 https://youtu.be/Zfay0wvMsKg
  กลุ่มที่ …Aomaam https://www.youtube.com/watch?v=kZz0RBSTam4&feature=youtu.be
  กลุ่มที่ 9 https://www.youtube.com/watch?v=a1YOtVSEk5o
  กลุ่มที่9 https://youtu.be/hLD8pLZOTeU
  กลุ่มที่ 10 https://youtu.be/Jj-g5qXXlI8
  กลุ่มที่ 3 https://youtu.be/KN-wkfkcO9o
  กลุ่มที่ 2 https://youtu.be/40ZfM1N28Sw
  กลุ่มที่ 8 https://youtu.be/XPpHna5dIKU
  กลุ่มที่ 1 https://youtu.be/rMbAfoaJNU4
  กลุ่มที่ 6 https://youtu.be/LI8JYKeaE6o
  กลุ่มที่ 6 https://youtu.be/vzPow6kqEPE
  กลุ่มที่16 https://youtu.be/jFU3pFzPL9E
  กลุ่มที่ ..เพาเวอร์เรเจอร์ https://www.youtube.com/watch?v=gwkU2JfztOU&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=gwkU2JfztOU&feature=youtu.be
  กลุ่มที่ 8 https://youtu.be/utSoCwIg1E4
  กลุ่มที่ 15 https://youtu.be/xVbWbY-m5sk
  กลุ่มที่ 11 https://youtu.be/-EjQ_zeL118
  กลุ่มที่ 13 https://youtu.be/8Vq9aEGMLho
  กลุ่มที่ 1 https://youtu.be/jFU3pFzPL9E
 7. รายชื่อเจ้าของผลงาน
 8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา  อารีราษฎร์  081-9745464
  อาจารย์ธเนศ  ยืนสุข
  นางสาวกาญจนา  ดงสงคราม  082-8522565
  นายพลวัฒน์  อัฐนาค