1-01 การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแนะนำตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร โดยใช้ PBL Using ICT

วีดิโอเรื่อง การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแนะนำตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร โดยใช้ PBL Using ICT วิชา ภาษาอังกฤษ

เรื่อง การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการแนะนำตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร โดยใช้ PBL Using ICT วิชา ภาษาอังกฤษ

1.จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)

 • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรม  โดยใช้สื่อ ICT ร่วมกับเพื่อนๆได้

2.กิจกรรม (Activities)

กิจกรรมการเรียนรู้นั้นจะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่

 • ขั้นสร้างความสนใจ
 1. ครูสนทนากับนักเรียนว่าในหน่วยนี้เราจะเรียนรู้โดยการสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี ครูอนุญาตให้นักเรียนนำโทรศัพท์มาใช้สืบค้นและถ่ายรูปในชั่วโมงภาษาอังกฤษได้
 • ขั้นสำรวจและค้นหา
 1. แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆ ละ 3 คน โดยคละกัน ให้แต่ละกลุ่มมีนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน
 2. ให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับฉลากหัวข้อชิ้นงาน ซึ่งมี 3 หัวข้อคือ  teacher, Big C employee และ hotel operation
 3. สมมุติว่านักเรียนเรียนจบปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ นักเรียนจะไปสมัครงานตามหัวข้อที่จับฉลากได้ นักเรียนจะพูดอย่างไรเพื่อสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน
 4. นักเรียนร่วมกันวางแผนและออกแบบชิ้นงาน โดยร่วมกันจัดทำบทพูดเพื่อนำไปสอบสัมภาษณ์เพื่อสมัครงานตามที่จับฉลากได้เป็นภาษาอังกฤษ
 5. ส่งชิ้นงานให้คุณครูตรวจแก้ไข
 6. นักเรียนฝึกพูดบทสัมภาษณ์ แบ่งหน้าที่ แล้วจัดทำชิ้นงานโดยใช้โทรศัพท์ถ่ายคลิปวิดีโอ
 • ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
 1. นักเรียนนำเสนอคลิปวิดีโอ ให้ครูดู
 • ขั้นขยายความรู้

นักเรียนนำเสนอคลิปวิดีโอ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว นำเสนอให้เพื่อนในชั้นดู

 • ขั้นประเมิน

ครูประเมินผลชิ้นงาน และการนำเสนอโดยใช้ Rubric Score

3.เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)

 1. Hardware = Smartphone, Personal Computer, Computer Notebook, กระดานอัจริยะ
 2. Programs/Application = Youtube, Chrome, Microsoft Word,  Line, Sony vegas pro 15
 3. Website = https://www.google.co.th/ , https://th.wikipedia.org/

4.การวัดและการประเมินผล

 • ประเมินจากการสังเกตการทำงานร่วมกันและประเมินผลงานตามเกณฑ์รูบริกส์

5.บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

 • ครั้งที่ 1 นักเรียนวางแผนงาน ค้นหาความรู้
 • ครั้งที่ 2 นักเรียนได้ไตร่ตรอง ฝึกพูดภาษาอังกฤษ
 • ครั้งที่ 3 นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติถ่ายทำคลิปวีดิโอของแต่ละกลุ่ม
 • ครั้งที่ 4 นักเรียนนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆกลุ่มอื่น

6.ข้อมูลเพิ่มเติม

แผนการสอน

7.รายชื่อเจ้าของผลงาน (ครูในโรงเรียนทั่วไป)

 • นางประไพ  เชื้อประดิษฐ์  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
 • โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ 091-0730282
 • อีเมล์ chprapai13@gmail.com
 • นางธานี  จับคล้าย ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาไทย
 • โรงเรียนบ้านสันติพิทยาคาร
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ 093-9024461
 • อีเมล์ tanee.jub17@gmail.com