Currently browsing category

ประเภทครูทั่วไป 61

1-02 PBL using ICT เรื่อง สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง สพป.พล.3 (ปรับปรุง)

การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง สพป.พล.3  จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของสำนวน สุภาษิต คำพังเพย การศึกษาความหมายของสำนวน คำพังเพยและสุภาษิตให้เข้าใจจะสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้อง นักเรียนสามารถใช้ไอซีทีในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้   กิจกรรม (Activities)  …

1-15 PBL using ICT เรื่อง เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางแก้ว(ปรับปรุงครั้งที่ 2)

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางแก้ว (ปรับปรุงครั้งที่ 2)   จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ 1.นักเรียนสามารถบอกชื่อและการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ 2.นักเรียนสามารถใช้ไอซีทีในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ 3. นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน   กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ครูและนักเรียนสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ว่ามีอะไรบ้าง ครูนำเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทางโรงเรียนมีมาให้นักเรียนได้ ดูและสัมผัสของจริง …

การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ โดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางแก้ว

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่องการจัดการเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางแก้ว วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้สื่อ ICT ได้ 2.นักเรียนสามารถใช้ไอซีทีในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ 3. นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน 4.ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการสอนด้วยโครงงาน …

1-17การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ ICT ในการสอนแบบสะเต็ม เรื่อง รถของเล่นไฟฟ้า ชั้นป. 4-6 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PBL โพสต์วีดีโอ มัลติมีเดียความยาว 5 – 7 นาที มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม ในการสอนแบบสะเต็ม เรื่อง รถของเล่นไฟฟ้า ชั้นป. 4-6 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   วิชา  วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น  ป.4-6 …

การจัดการเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางแก้ว วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.6

1-16 โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส

การจัดการเรียนรู้แบบ Problem-based Learning Using ICT  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส

1-15 การจัดการเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางแก้ว

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่องการจัดการเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางแก้ว วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้สื่อ ICT ได้ 2.นักเรียนสามารถใช้ไอซีทีในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ 3. นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน 4.ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการสอนด้วยโครงงาน …

1-14 เรื่อง เสียง (Sound) ของโรงเรียนวัดเสาหิน จ.สุโขทัย

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ PBL มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง เสียง วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) 1.1 นักเรียนสามารถอธิบายการเกิดเสียง และการเคลื่อนที่ของเสียงในตัวกลางได้ 1.2 นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ช่วยในการได้ยินเสียงได้ 1.3   นักเรียนสามารถใช้ไอซีทีในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ กิจกรรม (Activities) 2.1. ครูอธิบายเรื่องการเกิดเสียง …