1-04 มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนว คอนสตรักชันนิซึม เรื่อง Places and Things in my school วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ (ปรับปรุงครั้งที่2)

กิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project based learning Using ICT 

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง Places and Things in my school วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ (ปรับปรุงครั้งที่2)

1. จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)
1.1 นักเรียนสามารถจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างง่ายได้
1.2 นักเรียนสามารถใช้ ICT สร้างชิ้นงานได้

2. กิจกรรม (Activities)

 •  ชั่วโมงที่ 1

   1. ครูแจ้งจุดประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน รวมถึงสิ่งที่ครูจะประเมินเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจลักษณะของการทำชิ้นงานด้วย ICT แบบกระบวนการกลุ่ม

 1. แบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละเด็กเก่ง อ่อน ปานกลาง และมอบหมายงาน คือ สำรวจสถานที่และสิ่งของในสถานที่นั้นๆ บันทึกคำศัพท์ลงในสมุด  เลือกคำศัพท์มานำเสนอในรูปแบบ VDO ซึ่งต้องมีทั้งคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านภาษาไทยความหมายของคำ  ประโยค There is / There are ….. และใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ
 1. นักเรียนช่วยกันวางแผน กำหนดสิ่งที่จะทำ บริหารเวลาสำหรับ การสำรวจคำศัพท์ รูปแบบการนำเสนอ  การทำชิ้นงาน รวมทั้งแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม
 1. นักเรียนลงมือปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายในกลุ่มของตนเอง
 2. ครูคอยดูแล ให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม
 • ชั่วโมงที่ 2
 1. นักเรียนนำเสนอ VDO ที่กลุ่มตนเองทำเป็นภาษาอังกฤษ
 2. ขณะนำเสนอนักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษตาม VDO ของตนเองและเพื่อนๆ
 1. ประเมินโดยครูและเพื่อน รวมทั้งนักเรียนประเมินงานของตนเองตามสภาพจริง
 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมที่ทำ ความรู้และคำศัพท์ที่ได้
 2. นักเรียนเขียนอนุทินของตนเอง

3. เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)
3.1. เครื่องมือ ICT : โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์
3.2. Application/Programs : Youtube, Chrome, Microsoft Word, Microsoft Powerpoint,
Line, Line Camera, AZ Screen Recorder
3.3. Website : https://dict.longdo.com/search/ สำหรับค้นหาคำศัพท์

https://www.google.co.th/ สำหรับค้นหาคำศัพท์และข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ

3.4. สื่อ : หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ , www.eng24

4. การวัดและการประเมินผล
4.1 แบบประเมินผลงานนักเรียน
4.2 แบบประเมินการทำกิจกรรมกลุ่ม

แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

กลุ่ม …………………………………………………………………………………………….

สมาชิกในกลุ่ม

1. …………………………………………………………….

2. …………………………………………………………….

 1. …………………………………………………………….
 2.  …………………………………………………………….
 3. …………………………………………………………….

คำชี้แจง   :  ให้ทำเครื่องหมาย  √ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง

พฤติกรรมที่สังเกต คะแนน
3 2 1
1. มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
2. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
3. รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีขั้นตอนในการทำงานอย่างเป็นระบบ
5. ใช้เวลาในการทำงานอย่างเหมาะสม
รวม

เกณฑ์การให้คะแนน

พฤติกรรมที่ทำเป็นประจำ     ให้ 3      คะแนน

พฤติกรรมที่ทำเป็นบางครั้ง     ให้ 2      คะแนน

พฤติกรรมที่ทำน้อยครั้ง        ให้ 1      คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ
13-15 ดี
8-12 ปานกลาง
5-7 ปรับปรุง

4.3 แบบประเมินชิ้นงาน

                                                           แบบประเมินผลงานผู้เรียน

ชื่อ – นามสกุล ………………………………………………………………………. ชั้น ………………………..

วิชา ………………………….. กิจกรรม ……………….…………………………..……………………………….

 

คำชี้แจง   :  ให้ผู้ประเมินขีด √ ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน

ประเด็นที่ประเมิน ผู้ประเมิน
ตนเอง เพื่อน ครู
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
1. ตรงจุดประสงค์ที่กำหนด
2. มีความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา
3. มีความคิดสร้างสรรค์
4. มีความเป็นระเบียบ
รวม
รวมทุกรายการ
เฉลี่ย

 

ผู้ประเมิน …………………………………………………..(ตนเอง)

ผู้ประเมิน …………………………………………………. (เพื่อน)

ผู้ประเมิน ………………………………………………………. (ครู)

เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน

ประเด็นที่ประเมิน คะแนน
4 3 2 1
1.  ผลงานตรงกับจุดประสงค์ที่กำหนด ผลงานสอดคล้องกับจุดประสงค์  ทุกประเด็น ผลงานสอดคล้องกับจุดประสงค์   เป็นส่วนใหญ่ ผลงานสอดคล้องกับจุดประสงค์บางประเด็น ผลงานไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
2. ผลงานมีความถูกต้องสมบูรณ์ เนื้อหาสาระของผลงานถูกต้องครบถ้วน เนื้อหาสาระของผลงานถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ เนื้อหาสาระของผลงานถูกต้องเป็นบางประเด็น เนื้อหาสาระของผลงานไม่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่
3. ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์ ผลงานแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์   แปลกใหม่     และเป็นระบบ ผลงานมีแนวคิดแปลกใหม่แต่ยังไม่เป็นระบบ ผลงานมีความน่าสนใจ แต่ยัง ไม่มีแนวคิดแปลกใหม่ ผลงานไม่แสดงแนวคิดใหม่
4. ผลงานมีความเป็นระเบียบ ผลงานมีความเป็นระเบียบแสดงออกถึงความประณีต ผลงานส่วนใหญ่มีความเป็นระเบียบแต่ยังมีข้อบกพร่องเล็กน้อย ผลงานมีความเป็นระเบียบแต่มีข้อบกพร่องบางส่วน ผลงานส่วนใหญ่ไม่เป็นระเบียบ และมีข้อ บกพร่องมาก

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

นักเรียนได้คะแนน   13   คะแนนขึ้นไป หรือร้อยละ  80   ถือว่าผ่านเกณฑ์

5. บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม มีการมอบหมายงาน และให้นักเรียนได้วางแผนออกแบบช่วยกัน โดยต้องได้ชิ้นงาน 1 ชิ้นคือ VDO นำเสนอสถานที่ในโรงเรียนพร้อมสิ่งของในสถานที่นั้นๆ และแบ่งประเภทเอกพจน์ พหูพจน์ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด พบว่านักเรียนสามารถรวบรวมคำศัพท์ และจดจำคำศัพท์ได้มากขึ้น วัดได้จากแบบทดสอบก่อนทำกิจกรรมและหลังทำกิจกรรม สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นข้อมูล และใช้อุปกรณ์ ICT ในการสร้างชิ้นงานและสามารถเผยแพร่ใน Internet ได้ มีความสามารถในการทำงานร่วมกัน สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารง่ายๆได้ๆ มีความกล้าแสดงความคิดเห็นทมีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม และมีความสนุกในการเรียนรู้ สำหรับบทบาทของครูผู้สอน คือสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ เสริมแรง ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกในกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนตามสมควร และประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียน โดยแบบประเมินการทำกิจกรรมกลุ่ม และแบบประเมินชิ้นงาน

6. ข้อมูล เพิ่มเติม (ภาพประกอบ)

ภาพประกอบกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1j1st9I7Y4ZaALn2snh2m3lUmJONG44EL/view

ภาพประกอบกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1orUL3cpyZNUkUv6IF2RytGbJsfiTxtQP/view

ภาพประกอบกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1AP3cBTqaOx4ajxyRaE2bUQO1z4J8Tosl/view

ภาพประกอบกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1kehJFadYylWYsr4voWEtTG0Z5wJnhlG2/view

ภาพประกอบกิจกรรม

https://drive.google.com/file/d/1sitaYAOkWHre5_4mOpM3HEoJZYpFiC5H/view

การทำกิจกรรม

7. รายชื่อเจ้าของผลงาน
a. ครูในโรงเรียนทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล นางมานิกา เอี่ยมหุ่น วิชาที่สอน ทุกวิชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียน มะต้องประชาสรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 083-075-7551

ชื่อ-นามสกุล นางสาวมลฤดี อินตะวิชัย วิชาที่สอน ทุกวิชา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียน มะต้องประชาสรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 080-289-5909
e-mail : Monrudee.kaja@gmail.com