1-06 การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนวคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม เรื่อง แผนผังทางภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประชาสามัคคี (ปรับปรุงครั้งที่2)

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีตามแนวคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม เรื่อง แผนผังทางภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประชาสามัคคี

จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)

 • นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการใช้แผนผังหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน (K)
 • นักเรียนสามารถแทนสัญลักษณ์ด้วยรูปเรขาคณิตสองมิติในแผนผังภูมิศาสตร์ในชุมชน (P)
 • นักเรียนสามารถใช้แผนผังหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนจากแอปพลิเคชันเข็มทิศได้ (P)
 • นักเรียนสามารถเขียนแผนผังจากโปรแกรม Photoscape ได้ (P)
 • นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน และมีทักษะในการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี (A)

กิจกรรม (Activities)  (6 คาบ) โดยกิจกรรมการเรียนรู้นั้นจะแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นที่ 1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

 • ครูนำอภิปรายเกี่ยวกับการใช้แผนผังหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนว่าเป็นอย่างไร  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
 • ครูชี้แจงเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ที่จะเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ เกณฑ์การวัดและประเมินผล
 • ครูแนะนำแอปพลิเคชันเข็มทิศ ให้นักเรียนรู้จักและอธิบายทิศหลัก 4 ทิศ

ขั้นที่ 2 ขั้นการสอน

 • ครูอธิบายความหมาย ความสำคัญของแผนผัง และการแทนสัญลักษณ์ด้วยรูปเรขาคณิตสองมิติในแผนผัง แล้วนำตัวอย่างแผนผังมาให้นักเรียนศึกษา

ขั้นที่ 3 ขั้นดำเนินการจัดกิจกรรม

 • ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4 คน แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มใช้แอปพลิเคชันเข็มทิศหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชน
 • ครูให้นักเรียนวางแผนและออกแบบการสร้างแผนผังโดยใช้โปรแกรม Photoscape
 • ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มกำหนดข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในชุมชนด้วยตนเอง โดยครูจะคอยเป็นผู้อำนวยความสะดวกและคอยแนะนำ ตอบคำถาม และสังเกตนักเรียนขณะทำกิจกรรม

ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป

 • ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียน โดยมีการประเมินชิ้นงานจากเพื่อนกลุ่มอื่นและครู
 • ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม

ขั้นที่ 5 ขั้นฝึกฝนและนำไปใช้

 • ครูกระตุ้นให้นักเรียนฝึกทำแผนผัง เพื่อให้มีความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21

เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)

 1. Hardware = Smartphone, Personal Computer, Computer Notebook
 2. Programs/ = Youtube, google Chrome,  Photoscape
 3. Application = แอปพลิเคชันเข็มทิศ

การวัดและการประเมินผล

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ

รายการประเมิน คำอธิบายระดับคุณภาพ
3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง)
1. ความถูกต้องของแผนผัง สามารถเขียนแผนผังจากโปรแกรมPhotoscape และ แทนสัญลักษณ์ด้วยรูปเรขาคณิตได้ถูกต้องครบถ้วน สามารถเขียนแผนผังจากโปรแกรมPhotoscape และ แทนสัญลักษณ์ด้วยรูปเรขาคณิตได้ถูกต้องแต่ยังไม่ครบถ้วน ไม่สามารถเขียนแผนผังจากโปรแกรมPhotoscape และ แทนสัญลักษณ์ด้วยรูปเรขาคณิตได้
2. ความชัดเจนสวยงามของแผนผัง แผนผังมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และมีความสวยงาม แผนผังมีความชัดเจน เข้าใจง่าย แต่ยังไม่มีความสวยงามเท่าที่ควร แผนผังไม่มีความชัดเจน อ่านยาก และไม่มีความสวยงาม
3. ส่งชิ้นงานตรงตามเวลาที่กำหนด ส่งชิ้นงานตรงตามเวลาที่กำหนด ส่งชิ้นงานช้ากว่าเวลาที่กำหนด 2-3 วัน ส่งชิ้นงานช้ากว่าเวลาที่กำหนด 3 วันขึ้นไปหรือไม่มีการส่งชิ้นงาน

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ

คะแนน คุณภาพ
7– 9

4 – 6

0 – 3

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม พบว่านักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นได้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทำงานร่วมกัน สามารถสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โฟโต้สแคป และใช้แอปพิเคชั่นเข็มทิศในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน  สามารถร่วมกันอภิปรายข้อคำถามและมีความกล้าแสดงความคิดเห็น มีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงาน มีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่มและมีความสุขในการเรียนรู้ ในขณะเดียวกันครูผู้สอนต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ อีกทั้งยังต้องเสริมแรง ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกด้าน ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ทั้งนี้ครูผู้สอนต้องส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

รายชื่อเจ้าของผลงาน (ครูในโรงเรียนทั่วไป)

 • นางสาวศิริพร พินิจผล  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
 • นางสาวทัศนีย์ ยิ้มประเสริฐ  ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
 • โรงเรียนประชาสามัคคี
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ 082-885-5303 , 0823996331
 • อีเมล์ siripronsi2537@gmail.com , pingpong_124@hotmail.com