1-08 กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ เรื่องการเขียนแผนที่และแผนผังของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปรับปรุงครั้งที่2)

 

กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ เรื่องการเขียนแผนที่และแผนผังของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้

 1. นักเรียนสามารถเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง และเขียนแผนผังแสดงสิ่งต่าง ๆ โดยใช้มาตราส่วนที่กำหนดให้
 2. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างแผนที่และแผนผัง

กิจกรรมการเรียนรู้ (6 คาบ) โดยกิจกรรมการเรียนรู้นั้นจะแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ

 1. ครูชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถาม ดังนี้                                                      O จากบ้านถึงโรงเรียนนักเรียนผ่านสถานที่ใดบ้าง                                                                                        O สถานที่แต่ละแห่งมีจุดสังเกตเด่นชัดอะไร                                                                                                O ทิศทางในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนเป็นอย่างไร
 2. ครูเขียนข้อความแสดงเส้นทางการเดินทางบนกระดาน ให้นักเรียนร่วมกันพิจารณาและร่วมกันเขียนแผนผังแสดงเส้นทางการเดินทางจากแถบข้อความ
 3. ครูให้นักเรียนแบ่งออกเป็น 2 ชุด ตามความสมัครใจ  และจับสลากเลือกหัวข้อ ได้แก่ การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง  และการเขียนแผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆ
 4. ครูนำโจทย์ที่ครูสร้างขึ้น ให้นักเรียนไปช่วยกันทำ

ขั้นที่ 2 ขั้นสำรวจและค้นหา

 1. ครูผู้สอนจะพานักเรียนเข้าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนทดลองใช้โปรแกรม GSP (The Geometer’ s Sketchpad ) และศึกษาหาข้อมูลวิธีการใช้จากอินเทอร์เน็ต  โดยครูจะเป็นผู้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการค้นคว้า  และแสดงความคิดเห็นร่วมกันแล้วจดบันทึกลงในใบกิจกรรม
 2. นักเรียนร่วมกันวางแผนการทำงาน
 3. นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ที่ครูกำหนดให้ พร้อมทั้งให้นักเรียนดำเนินร่างการเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง และการเขียนแผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ลงในกระดาษ A4
 4. ครูเดินดูความถูกต้องของการเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง และการเขียนแผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการวิเคราะห์โจทย์และการเขียนแผนที่และแผนผัง

ขั้นที่ 3 ขั้นการเขียนแผนที่และแผนผัง 

 1. ครูให้นักเรียนช่วยกันเสนอเกณฑ์การประเมิน การเขียนแผนที่และแผนผัง ด้วยโปรแกรม GSP (The Geometer’ s Sketchpad )
 2. นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 3. ครูให้นักเรียนได้เลือกวิธีการนำเสนอขั้นตอนการสร้างชิ้นงานด้วยตนเอง โดยครูจะค่อยสังเกตและเป็นผู้แนะนำในการทำงาน  พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการสร้างชิ้นงาน

ขั้นที่ 4 ขั้นประเมิน

 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอการเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง และการเขียนแผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆ  หน้าชั้นเรียนให้ครูและเพื่อนๆ ได้รับชมผลงาน
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการจดบันทึกอนุทิน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

 1. หนังสื่อเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ สสวท.
 2. หนังสือเรียนคณิตให้สนุกด้วย GSP เล่ม 1และ2
 3. Website = https://www.youtube.com/watch?v=e6_bo2QuiKU , https://math.ipst.ac.th/wp-content/uploads/2015/PDF/GSP_2.pdf

การวัดและการประเมินผล

รายการประเมิน คำอธิบายระดับคุณภาพ/คะแนน
3 2 1
1. กระบวนการสร้างชิ้นงาน ต้องมีครบทุกประเด็น ดังต่อไปนี้

1. ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างชิ้นงาน

2. มีการสร้างชิ้นงานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน

3. สามารถแก้ปัญหาได้ดีเมื่อเกิดปัญหาขณะสร้างชิ้นงาน

ขาดประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างชิ้นงาน

2. มีการสร้างชิ้นงานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน

3. สามารถแก้ปัญหาได้ดีเมื่อเกิดปัญหาขณะสร้างชิ้นงาน

ขาดมากกว่า 1 ประเด็น ดังต่อไปนี้

1. ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างชิ้นงาน

2. มีการสร้างชิ้นงานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน

3. สามารถแก้ปัญหาได้ดีเมื่อเกิดปัญหาขณะสร้างชิ้นงาน

2. ชิ้นงาน ต้องมีครบทุกประเด็น ดังต่อไปนี้

1. ตรงตามโจทย์กำหนดให้และมีความถูกต้องทางวิชาการ

2. ส่งงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

3. ชิ้นงานมีความน่าสนใจ  ดึงดูด  ชวนให้ชม  แสดงออกถึงความคิด

     ขาดประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ตรงตามโจทย์กำหนดให้และมีความถูกต้องทางวิชาการ

2. ส่งงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

3. ชิ้นงานมีความน่าสนใจ  ดึงดูด  ชวนให้ชม  แสดงออกถึงความคิด

     ขาดมากกว่า 1 ประเด็น ดังต่อไปนี้

1. ตรงตามโจทย์กำหนดให้และมีความถูกต้องทางวิชาการ

2. ส่งงานภายในระยะเวลาที่กำหนด

3. ชิ้นงานมีความน่าสนใจ  ดึงดูด  ชวนให้ชม  แสดงออกถึงความคิด

3. การนำเสนอ มีการนำเสนอถูกต้องตามขั้นตอนการสร้างครบถ้วน มีการนำเสนอถูกต้องตามขั้นตอนการสร้างครบถ้วนเพียงบางส่วน มีการนำเสนอไม่ถูกต้องตามขั้นตอนการสร้าง

 บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้

จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที  พบว่านักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้  กระตือรือร้นในการเรียน  มีทักษะในการทำงาน  รู้จักการทำงานร่วมผู้อื่น  มีน้ำใจ  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  รู้จักแก้ปัญหา  มีความรับผิดชอบมากขึ้น  และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  ในขณะเดียวกันครูผู้สอนยังทำหน้าที่คอยให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกด้าน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลงานนักเรียน

กลุ่มการเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทาง

https://www.youtube.com/watch?v=0UAmsPDX__Y&t=78s

กลุ่มการเขียนแผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆ

https://youtu.be/XOsjDpVUt4A

ตัวอย่างแบบร่าง การเขียนแผนที่แสดงเส้นทางการเดินทางและการเขียนแผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆ

https://photos.app.goo.gl/USQu4TwsPhhMKboS2

รายชื่อเจ้าของผลงาน  ครูในโรงเรียนทั่วไป

 1. นางสาวภิรมย์ลักษณ์  ดอนหม้อ  วิชาที่สอน  วิชาคณิตศาสตร์และการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย  หมายเลขโทรศัพท์  089-4614764
 2. นางสาวสุฑามาศ  เดชห้วไผ่  วิชาที่สอน  ทุกวิชา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย  หมายเลขโทรศัพท์  087-5713706