1-11 การจัดการเรียนรู้ แบบ (PBL Using ICT ) เรื่อง Occupations รายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองห้าง (ปรับปรุง ครั้งที่ 2)

การจัดการเรียนรู้ แบบ (PBL Using ICT ) เรื่อง Occupations โรงเรียนบ้านหนองห้าง (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

จุดประสงค์ในการเรียนรู้ (Objective) 

1.  เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนบรรยายเกี่ยวกับ อาชีพต่าง ๆ ได้ ในรูปแบบของ Mind mapping และทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหวได้

2.  เพื่อให้นักเรียนสามารถระบุใจความสำคัญรายละเอียดข้อมูลจากการฟังและอ่านได้

3.  เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับ Jobs และนำเสนอเป็น  Videoได้

กิจกรรม (Activities)

ชั่วโมงที่ 1

 1. ขั้นนำ
 • ครูแนะนำบทเรียนในการใช้ PBL Using ICT เรื่อง Occupations ครุถามนักเรียนเพื่อกระตุ้นความคิดโดยถามนักเรียนดังนี้ นักเรียนรู้จักคำว่า Project หรือไม่
 1. ขั้นสอน
 • ครูอธิบายการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนการสอนแบบ PBL
 • ครูเปิดชิ้นงานตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานด้วยโปรแกรม Aurasma กับนักเรียนที่จะได้รับมอบหมาย รวมทั้งชี้แจงการทำงานของโปรแกรม Aurasma และการประเมินผลชิ้นงานของแต่ละกลุ่ม โดย Project ที่นักเรียนจะนำเสนอนั้น คือ Mind Mapping  Aurasma  by VDO
 • ครูให้นักเรียนดูรูปภาพเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ และสถานที่ที่ทำงานของแต่ละอาชีพ ครูอนุญาตให้นักเรียนบอกอาชีพเป็นภาษาไทยได้ และครูเขียนอาชีพและสถานที่ ที่นักเรียนบอกเป็นภาษาอังกฤษบนกระดาน
 • ครูถามนักเรียนว่า เมื่อนักเรียนโตขึ้น นักเรียนอยากมีอาชีพอะไร และกระตุ้นให้นักเรียนพูดโดยใช้คำถาม ดังนี้  What do you want to be when you grow up? Why? และครูช่วยเหลือนักเรียนเรื่องคำศัพท์ที่ใช้ในการตอบคำถามของครู
 • ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้าทีม เลือกหัวข้อคำศัพท์ และสร้างกลุ่ม Line ภายในกลุ่ม
 • ครูมี Tablet ให้นักเรียนกลุ่มละ 1 เครื่อง ถ้านักเรียนมีโทรศัพท์มือถือให้นักเรียนนำมาใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูล
 1. ขั้นสรุป
 • แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่การทำงานและค้นคว้าหาข้อมูลของแต่ละกลุ่มพร้อมทั้งบันทึกกระบวนการการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม เพื่อนำเสนอในรูปแบบ Mind mapping และนำมาเสนอในชั่วโมงต่อไป

เครื่องมือ

 1. Power Point แนะนำ บทเรียน
 2. โทรศัพท์มือถือ
 3. Tablet
 4. ชิ้นงานตัวอย่าง

ชั่วโมงที่ 2

 1. ขั้นนำ
 • นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ Mind mapping ที่แต่ละกลุ่มรับผิดชอบ
 • ครูถามนักเรียนว่าเราจะทำอย่างไรให้ชิ้นงาน Mind mapping ของเราเคลื่อนไหวได้
 • ครูเปิดชิ้นงานตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานด้วยโปรแกรม Aurasma อีกครั้ง ครูแนะนำให้นักเรียนรู้จักกับ โปรแกรมนี้ โดยให้นักเรียน ดาวโหลดโปรแกรมลงในโทรศัพท์ หรือ Tablet ที่ครูมีให้
 1. ขั้นสอน
 • ครูให้แต่ละกลุ่มศึกษาโปรแกรม Aurasma และวิธีใช้ โดยมีคุณครูสอนและแนะนำอยู่ใกล้ๆ
 • ครูให้นักเรียนแต่ละคนทำโปรแกรมภาพเคลื่อนไหวนี้ และช่วยกันทำภายในกลุ่มโดยการ share ข้อมูลที่ค้นคว้ามาในหัวข้อที่ตนได้รับมอบหมายให้ตรงกับ Mind mapping ที่ทำไว้
 • ครูให้เวลานักเรียนในการทำงานกลุ่ม โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาอยู่ใกล้ๆ

 

 1. ขั้นสรุป
 • แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่การทำงานและค้นคว้าหาข้อมูลของแต่ละกลุ่มพร้อมทั้งบันทึกกระบวนการการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่ม เพื่อนำเสนอในรูปแบบการใช้โปรแกรม Aurasma กับ Mind mapping และเมื่อนักเรียนถ่ายทำการนำเสนอแล้วให้แต่ละกลุ่มส่งงานครูทาง Line หรือ Facebook
 • ครูแจกกระดาษนักเรียนและถามนักเรียนเกี่ยวกับชิ้นงานที่นักเรียนได้รับมอบหมายว่ารู้สึกอย่างไรที่ได้ทำงานชิ้นนี้ นักเรียนเขียนความรู้สึกลงในกระดาษแล้วส่งคร
 • ูครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียนด้วยการตรวจคำตอบร่วมกัน

เครื่องมือ

 1. ชิ้นงาน Mind mapping
 2. โทรศัพท์มือถือ
 3. Tablet

 

เป้าหมายการเรียนรู้/หลักฐานการเรียนรู้/การวัดผลและประเมินผล

มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด

สิ่งที่ต้องรู้และปฏิบัติได้ ผลงาน/ชิ้นงาน การวัดผลและประเมินผล
ต 1.2 ม.2/4 เขียนบรรยายเกี่ยวกับ
อาชีพต่าง ๆ ได้ เป็น Mind mapping และทำให้ภาพเคลื่อนไหวได้
Mind mapping และการใช้โปรแกรม  AR Code ประเมินงานเขียน Mind mapping โดยใช้เกณฑ์การประเมินการเขียน และใช้เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้
ต 1.1 ม.2/4

ต 2.1 ม.2/1

ระบุใจความสำคัญรายละเอียดข้อมูล
จากการฟังและอ่าน
คำตอบที่ได้จากการ
ทำกิจกรรม Language Check
ประเมินผลจากจำนวนคำตอบที่ถูกต้อง โดยใช้เกณฑ์ผ่านร้อยละ 80
ต 3.1 ม.2/1

ต 4.2 ม.2/1

 

ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้ารวบรวมและสรุปข้อมูลเกี่ยวกับ Jobs และนำเสนอเป็น Video Video เกี่ยวกับงานเขียนสรุปข้อมูลเกี่ยวกับ Jobs ประเมินงานเขียนโดยใช้เกณฑ์การประเมินการเขียน และใช้เกณฑ์ผ่านระดับพอใช้

บันทึกหลังการสอน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ลงชื่อ……………………………………………..ชื่อผู้สอน

(นางเสาวลักษณ์  พงษ์พิพัฒน์)

ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านหนองห้าง

ความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ……………………………………………ผู้ตรวจแผน

(นายสุเทพ     ศรีกล่ำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองห้าง

ชั่วโมงที่ 1
ข้อมูลเพิ่มเติมฯ  

แผนการจัดการเรียนรู้

 • ชั่วโมงที่ 1

https://drive.google.com/open?id=1-qHluOmAGOU1dY7tV3Xh5vHgHlSfc2Fi

 • ชั่วโมงที่ 2

https://drive.google.com/open?id=14pjtEElG-3JckS69ePa6EfsczqXpzQ-L

ผลงานนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ

1.)   ชื่อ นางเสาวลักษณ์ พงษ์พิพัฒน์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านหนองห้าง

โทร. 089-6394200

2.)   ชื่อ นายภูบดินทร์ วงษ์มหา

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้านหนองห้าง

โทร.  084-5951854

Email :  Phubodin0034@gmail.com