การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ โดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางแก้ว

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม

เรื่องการจัดการเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือ

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบางแก้ว

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.6

จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้สื่อ ICT ได้

2.นักเรียนสามารถใช้ไอซีทีในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้

3. นักเรียนมีทักษะการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน

4.ผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการสอนด้วยโครงงาน โดยใช้ ICT

เป็นเครื่องมือ

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

1. ครูและนักเรียนสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ว่ามีอะไรบ้าง

2. ครูนำเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทางโรงเรียนมีมาให้นักเรียนได้ ดูและสัมผัสของจริง พร้อมทั้งครูบอกชื่อของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

3. แบ่งกลุ่มให้นักเรียน กลุ่มละ 4 คน จำนวน 4 กลุ่ม ครูจะคละเด็กที่เก่งในด้านต่างๆ มาอยู่รวมกัน เป็นการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน

4. นักเรียนภายในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำ โดยให้ตั้งหัวหน้ากลุ่ม 1 คน ทำหน้าที่แจกจ่ายงานให้เพื่อนๆทำภายในกลุ่ม

5. นักเรียนปรึกษาหารือกันภายในกลุ่ม ช่วยวางแผนการจัดทำชิ้นงาน VDOช่วยกันค้นคว้าข้อมูลเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

6. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันถ่ายคลิปแนะนำ ชื่อและการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ตามที่กลุ่มตนเองได้ออกแบบไว้โดยมีครูทำหน้าที่เป็น Coach คอยให้คำแนะนำ

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอ VDO ที่ร่วมกันออกแบบไว้ในแต่ละกลุ่ม ในหัวข้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ หน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม

8. ครูสรุปเนื้อหาของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อธิบายให้นักเรียนฟังเพิ่มเติมจากที่นักเรียนนำเสนอไปในแต่ละกลุ่ม

9. ผลงานของนักเรียน

1.เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)

1.Hardware = Smartphone, Personal Computer, Computer Notebook

2.Programs/Application = Youtube, Chrome, Microsoft Word, Line

3.Website = https://www.google.co.th/

การวัดและการประเมินผล

1.การอธิบายหลักการ

2.การอธิบายขณะจัดกิจกรรม

3.นำเสนองาน แบ่งหน้าที่กันทำงาน

4.ประเมินผลชิ้นงาน และการนำเสนอโดยใช้ Rubric Score

3.บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนบันทึกการจัดการเรียน นักเรียนมีความสนใจในการจัดกิจกรรม สนุกกระตือรือร้น อยากเรียน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติถ่ายทำคลิปวีดิโอของแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ เสนอความเห็น

4. ข้อมูล เพิ่มเติม (สามารถใส่ภาพประกอบ วีดีโอเบื้องหลัง แผนการสอน หรืออื่นๆ ประกอบการเล่าเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนิน การได้เข้าใจที่ชัดเจนขึ้น) ภาพประกอบ วีดีโอ รายชื่อเจ้าของผลงาน (2-3 คน ต่อกลุ่ม)

• ครูในโรงเรียนทั่วไป

ชื่อ-นามสกุลนายอรุณ แสงลพ วิชาที่สอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านบางแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 0895628893 e-mail: arun43513@gmail.com

ชื่อ-นามสกุลนางสาวจุฑารัตน์ พยัฆคิน วิชาที่สอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านบางแก้ว .หมายเลขโทรศัพท์0948304480 e-mail : say_jutarat@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล นายยรรยงค์ โพธิ์สมบัติ วิชาที่สอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านบางแก้ว..หมายเลขโทรศัพท์ 0848182882 e-mail : yanyong251266@gmail.com