1-02 PBL using ICT เรื่อง สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง สพป.พล.3 (ปรับปรุง)

การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่อง สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง สพป.พล.3

 จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective)

  • นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของสำนวน สุภาษิต คำพังเพย การศึกษาความหมายของสำนวน คำพังเพยและสุภาษิตให้เข้าใจจะสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้อง
  • นักเรียนสามารถใช้ไอซีทีในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้

 

กิจกรรม (Activities)  (2 คาบ) โดยกิจกรรมการเรียนรู้นั้นจะแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่

ชั่วโมงที่ 1  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง ถ้อยคำสำนวน

ขั้นที่ 1  ความเข้าใจความหมายของคำว่าสำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
1. ครูให้นักเรียนศึกษาความหมายของคำว่าสำนวนสุภาษิต และคำพังเพยว่าเหมือนหรือมีข้อแตกต่างกันอย่างไรจากเว็บไซต์ เรื่องสำนวน สุภาษิตและคำพังเพย
2. ครูสรุปความหมายของสำนวน สุภาษิต  และคำพังเพยให้นักเรียนทราบอีกครั้ง

ขั้นที่ สำรวจค้นคว้า 
1. ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนกลุ่มละ 3 คน จำนวน 3 กลุ่ม ช่วยกันหาคำพังเพยและสุภาษิตที่สอนใจจากอินเทอร์เน็ต พร้อมความหมายลงในสมุดบันทึกโดยเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้

๑. คำพูด        ๒. อาชีพ     ๓. น้ำ    ๔. สัตว์     ๕. พืช

คำพูด เช่น มะนาวไม่มีน้ำ หมายถึง พูดจาไม่มีหางเสียง ให้ได้สำนวนกลุ่มละ ๑๐ สำนวน ขึ้นไป

  1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดยบอกสำนวนพร้อมความหมายตามที่ได้สืบค้นมา
  2. นักเรียนบันทึกความรู้ลงในสมุดบันทึก
  3. นักเรียนสรุปความคิดลงในใบงานคำพังเพยและสุภาษิต (การบ้าน)

ชั่วโมงที่ 2
ขั้นที่ ขั้นการสร้าง
1. ครูให้นักเรียนสืบค้นรวบรวมสุภาษิต คำพังเพย จากเว็ปไวต์ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
2. นักเรียนจัดทำชิ้นงานเกี่ยวกับสุภาษิต คำพังเพย โดยครูยกตัวอย่างชิ้นงานให้ดูเป็นตัวอย่าง (ไม่จำเป็นต้องทำชิ้นงานเหมือนครู นักเรียนอาจคิดทำชิ้นงานแบบใหม่ก็ได้)
3. ครูเป็นผู้แนะนำในการทำงานพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการทำชิ้นงานของนักเรียน

ขั้นที่ 4  ประเมินค่า
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอชิ้นงานหน้าชั้นเรียน ให้ครูและเพื่อนรับชมผลงาน
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มจดบันทึกความรู้ที่เพื่อนนำเสนอหน้าชั้นเรียน

  1. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

เครื่องมือไอซีที/วัสดุ/อุปกรณ์ (Tools and Materials)

  1. Hardware = Smartphone, Tablet/Ipad, Personal Computer, Computer Notebook
  2. Programs/Application = Youtube, Chrome, Microsoft Word, Line,Facebook
  3. Website =  https://www.tewfree.com/คำสุภาษิต

การวัดและการประเมินผล
ใช้เกณฑ์การประเมินแนบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ https://drive.google.com/drive/folders/19oqMoCdHYRgZ1ubYlqpQBWKtkHnfBM1v

 บันทึกอนุทินหลังการจัดการเรียนรู้
จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม พบว่านักเรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นได้ มีความสามารถในการทำงานร่วมกัน สามารถร่วมกันอภิปรายข้อคำถามและมีความกล้าแสดงความคิดเห็น มีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงาน และมีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม และมีความสุขในการเรียนรู้ ในขณะเดียวกันครูผู้สอนต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ อีกทั้งยังต้องเสริมแรง ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกด้าน

 ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพระหว่างทำกิจกรรมการเรียนการสอน https://drive.google.com/drive/folders/1UfVWjESPyJhN5vktIBLlEyXgiptQ4IF5

แผนการจัดการเรียนรู้ https://drive.google.com/drive/folders/19oqMoCdHYRgZ1ubYlqpQBWKtkHnfBM1v

 

รายชื่อเจ้าของผลงาน

  1. ชื่อ – สกุล นายธวัชชัย เทตวงค์ วิชาที่สอน ภาษาไทย

โรงเรียน บ้านหนองขาหย่าง ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

หมายเลขโทรศัพท์ 09 0776 0534

 

2) ชื่อ – สกุล นายดำรงศักดิ์ นาพุก  วิชาที่สอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียน บ้านหนองขาหย่าง ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

หมายเลขโทรศัพท์ 08 8150 4771