1-03 กิจกรรม Hidden angles in our school ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ครูกษมน พาณิชกระจ่าง
โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา
กิจกรรม : Hidden angles in our school
วิชา คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เนื้อหา เรื่องมุมและขนาดของมุม