Currently browsing tag

PBL เรื่อง Presentation By Canva

3-04 PBL เรื่อง Presentation By Canva

มัลติมีเดียการใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม เรื่องPresentation By Canva วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 https://www.youtube.com/watch?v=JCJFbTWYUY8 1.จุดประสงค์การจัดการเรียนรู้ (Objective) นักเรียนรู้วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม canva นักเรียนสามามารถออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างระหว่างโปรแกรมออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างถูกต้อง 2.กิจกรรม(Activities) จัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Project-Based Learning)  และทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่ม (Constructionism)  โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้นี้มีทั้งหมด 4 …